Mevzuat

Kanunun Gerekçesi

Tarım, Ülkemiz için yaşamsal bir sektör olmakla birlikte aynı zamanda çok önemli yapısal sorunlara da sahiptir. Türkiye tarımının en önemli sorunlarının başında, işletme sayısının fazlalığına karşın işletme başına düşen ortalama arazi miktarının 59 dekar gibi çok az bir büyüklükte olması gelmektedir. Ülkemizde 23,8 milyon hektar tarım arazisi, 3 milyon tarımsal işletme ve bu işletmelerde 40 milyon hissedar bulunmakta olup, işletme başına düşen parsel sayısı ise 10'dur.

İlimizdeki ortalama işletme büyüklüğü, 110,65 dekar ile Ülkemiz ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, işletmelerin parçalılık durumuna baktığımızda, Ülke ortalamasından çok farklı olmayan bir yapı karşımıza çıkmaktadır. İlimizde çiftçi kayıt sistemi verilerine göre 27.195 adet tarım işletmesi bulunmakta olup, ortalama işletme büyüklüğü 110,65 dekar ve işletme başına düşen parsel sayısı ise 11,6 adettir. İlimizde 50 dekarın altında arazi büyüklüğüne sahip işletmelerin oranı % 25,47 iken, 100 dekarın altında araziye sahip işletmelerin oranı ise % 63,75'tir.

Gerek İlimiz için gerekse Ülkesel boyutta tarım arazilerinin küçük ve parçalı olmasının en önemli nedenlerinden birisi miras hukukudur. Miras hukukunun düzenlenmemesinden kaynaklanan bu sorun, tarım işletmelerinin verimli olarak işletilmesini önlerken "ticari tarım" yerine, "geçimlik tarım" yapılmasına neden olmakta, bu da üretici gelirinin düşük kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sulama, toplulaştırma gibi altyapı yatırımları, çok daha pahalıya mal olmakta ve yatırımların etkinliği azalmaktadır.

Gelişmiş Ülkelerde toprak rejiminde arazi bölünmesinin önüne geçen Kanunlar var iken, Ülkemizde ise 1926 yılındaki Medeni Kanun doğrultusunda yapılan miras paylaşımları nedeniyle küçük parseller oluşmuş ve küçülen işletmelerde üretim maliyetleri arttığından rekabet edebilir bir üretim yapılamaz hale gelmiştir.

Miras kalan tarım arazileri için, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde farklı yöntemler uygulanmasına rağmen, topraklar bölünmemektedir. İngiltere'de, miras kalan araziler en büyük kardeşe verilmektedir. Fransa ve Almanya'da kardeşlerden birisi miras kalan toprakları alarak diğer kardeşlere cüzi bir miktar ödeme yapmakta ve toprakların tamamı bir kişide kalmaktadır. İspanya ve İtalya'da topraklar ehil mirasçıya devredilirken, Amerika'da ise bedeli karşılığında satılma mümkün olmakla birlikte arazi bölünmemektedir.

Bakanlığımız da sektörün en önemli yapısal sorunu olan tarım arazilerindeki bölünmeyi önlenmek amacıyla, 2006 yılında harekete geçmiş ve başlatılan anket, algı analizleri ve Dünya'da bu konudaki çalışmaların incelenmesi sonrası 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişen Kanunla; tarım arazilerinin devir işlemleri, miras yolu ile intikali, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarım arazisi büyüklüklerinin belirlenmesi, bugüne kadar parçalanmış olan tarım arazilerinin tekrar ekonomik büyüklüklere ulaştırılması ve bölünmelerinin önlenmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Tarım arazilerimiz söz konusu Kanunla artık bölünmeyecek ve daha fazla küçülmeyecek, çiftçilerimiz kendilerine yetebilecek olan arazilerde tarım yapacaklardır.

Tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesine ilişkin mevzuat hükümleri, İlimizde Arazi Edindirme Şube Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.


Kanun

15 Mayıs 2014  PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 29001
KANUN

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6537                                                                                               Kabul Tarihi: 30/4/2014

MADDE 1 – 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir."

MADDE 2 – 5403 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 – Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar."

MADDE 3 – 5403 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"h) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,

ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini,"

"u) Yan sınai işletme: Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesisleri,"

MADDE 4 – 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı "Tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi" şeklinde, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur.

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir."

MADDE 5 – 5403 sayılı Kanuna 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/A ila 8/K maddeleri ve 8/A maddesine bağlı ek (1) sayılı liste eklenmiştir.

"Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü

MADDE 8/A – İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve günün koşullarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.

Mirasa konu tarımsal araziler ile yeter gelirli tarımsal arazilerin devri

MADDE 8/B – Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyeti devir işlemleri mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanır. Devir işlemlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve 8/C maddesinin ikinci fıkrasına göre dava açılmaması hâlinde, bu Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri uygulanır.

Devrin yapılacağı mirasçı

MADDE 8/C – Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti hakkında;

a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini,

kararlaştırabilirler.

Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin;

a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir.

İhbar yükümlülüğü ve mahkeme tarafından devir yapılması

MADDE 8/Ç – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin 8/B maddesinde belirtilen sürede devredilmediğinin kamu kurum veya kuruluşları ile finans kurumları tarafından öğrenilmesi hâlinde, durum, bu kurum veya kuruluşlar tarafından derhâl Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu Kanun hükümlerinin uygulanması için mirasçılara üç ay süre verir. Verilen süre sonunda devir olmaması hâlinde, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

Sulh hukuk mahkemeleri nezdinde mirasçılar veya Bakanlıkça bu Kanun kapsamında açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi

MADDE 8/D – Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı ay ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.

Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Taşınırların devri

MADDE 8/E – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti kendisine devredilen kişi, bu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin gerçek değerleri üzerinden kendisine devredilmesini isteyebilir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi hükmü gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal araziler için gerekli olan taşınırlar da şirket mal varlığına dâhil edilir.

Ölüme bağlı tasarruf ile düzenleme

MADDE 8/F – Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz. Mirastan çıkarma, mirastan yoksunluk ve mirastan feragat hâlleri saklıdır.

Birden çok mirasçıda devir koşullarının bulunması hâlinde, kendisine devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla belirlenebilir. Belirlenen bu mirasçıya itiraz edilmesi durumunda, ehil mirasçı sulh hukuk hâkimi tarafından belirlenir.

Yeter gelirli tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi

MADDE 8/G – Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük mirasçı bulunması hâlinde hâkim, yeter gelirli tarımsal arazilerin yönetimini dava sonuçlanana kadar ehil gördüğü mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye tedbiren verebilir. Bu takdirde, elde edilen tarımsal gelir, işletme masrafları düşüldükten sonra mirasçılar arasında payları oranında dağıtılır.

Denkleştirme

MADDE 8/Ğ – Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçının, devir sebebiyle diğer mirasçılara payları karşılığı ödemesi gereken bedel ile miras bırakanın borcu dolayısıyla daha önce yeter gelirli tarımsal arazi üzerinde kurulmuş bulunan rehin konusu alacaklar birbiriyle denkleştirilir. Bakiye bir tutar kalırsa diğer mirasçılara payları oranında ödenir.

Yan sınai işletme

MADDE 8/H – Yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı bir yan sınai işletme mevcut ise yan sınai işletme ile yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyeti bir bütün olarak istemde bulunan ve ehil görülen mirasçıya gerçek değeri üzerinden devredilir.

Mirasçılardan birinin itiraz etmesi veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi hâlinde sulh hukuk hâkimi yeter gelirli tarımsal arazi ve yan sınai işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü sürdürme imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yan sınai işletmenin birlikte veya ayrı olarak devrine ya da satışına karar verir.

8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince mirasçılar arasında limited şirket kurulması hâlinde yeter gelirli tarımsal arazilere sıkı şekilde bağlı olan yan sınai işletme de şirketin mal varlığına dâhil edilir.

İstisnalar ve muafiyetler

MADDE 8/I – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketlerin tescil işlemi tamamlanıncaya kadar yapılacak işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Türk Ticaret Kanununda yer alan limited şirket kurulmasına ilişkin sermaye ve diğer şartlar, 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketler için aranmaz.

Yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları durumunda mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.

Önalım hakkı

MADDE 8/İ – 8/C maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkına sahiptir.

Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler önalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir.

Önalım hakkının kullanılmasında Türk Medenî Kanunu hükümleri uygulanır.

Sona erme ve tasfiye

MADDE 8/J – 8/C maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan aile malları ortaklığının, kazanç paylı aile malları ortaklığının veya limited şirketin; herhangi bir nedenle sona ermesi ve tasfiye olması hâlinde, bu ortaklıklara veya limited şirketlere ait tarımsal araziler, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında kalacak şekilde bölünemez.

Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri

MADDE 8/K – Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca; tarım arazilerinin değerinin tespiti, kredi temini, ortakçılık, yarıcılık, kiracılık işlerinin düzenlenmesi, kira bedellerinin tespiti ve üretime yönlendirilmesi, arz talep listelerinin oluşturulması, alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılması, bu alanda ilgili kamu idareleri ile yürütülecek politikalar konusunda iş birliği yapılması ve kredi işlemlerine teknik destek sağlanması gibi iş ve işlemleri yapar veya yaptırır. Bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak, ihtiyaç duyulması hâlinde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne çıkarmak veya mülkiyetten kaynaklanan ihtilafları gidermek amacıyla kamulaştırma, alım ile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre yerine getirilir. Kamulaştırma ve alım işlemleri gerektiğinde Hazineye ait taşınmazların trampası suretiyle de yapılabilir."

MADDE 6 – 5403 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında ve 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "tüzükle" ibareleri "yönetmelikle" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – 5403 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık, gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler; öncelikle toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili mevzuatına göre doğrudan satılır. Bu amaçla yapılan kamulaştırma ve satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır."

"Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir."

MADDE 8 – 5403 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir."

MADDE 9 – 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 659 uncu, 660 ıncı, 661 inci, 662 nci, 663 üncü, 664 üncü, 665 inci, 666 ncı, 667 nci ve 668 inci maddeleri ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Kanuna ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

14/5/2014

 

(1) SAYILI LİSTE
TÜRKİYE İL/İLÇE BAZINDA
YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ
      
İl/İlçeSulu Arazi
(Da)
Kuru Arazi
(Da)
Dikili Arazi
(Da)
Örtüaltı Arazi
(Da)
Adana    
 Aladağ70150103
 Ceyhan50160103
 Çukurova65150103
 Feke80175103
 İmamoğlu55120103
 Karaisalı70160103
 Karataş65175103
 Kozan50125103
 Pozantı90160103
 Saimbeyli90120103
 Sarıçam70120103
 Seyhan50120103
 Tufanbeyli95175103
 Yumurtalık50135103
 Yüreğir50160103
Adıyaman    
 Besni65160103
 Çelikhan55140103
 Gerger70170103
 Gölbaşı65165103
 Kahta70160103
 Merkez65160103
 Samsat70160103
 Sincik55140103
 Tut65150103
Afyonkarahisar    
 Başmakçı70200103
 Bayat75175103
 Bolvadin65200103
 Çay80180103
 Çobanlar85200103
 Dazkırı75200103
 Dinar60200103
 Emirdağ65190103
 Evciler65180103
 Hocalar65190103
 İhsaniye65160103
 İscehisar100180103
 Kızılören60200103
 Merkez75190103
 Sandıklı70200103
 Sinanpaşa65155103
 Sultandağı60150103
 Şuhut65190103
Ağrı    
 Diyadin100200103
 Doğubeyazıt100200103
 Eleşkirt80150103
 Hamur100200103
 Merkez80180103
 Patnos100200103
 Taşlıçay100200103
 Tutak100200103
Aksaray    
 Ağaçören70190103
 Eskil70185103
 Gülağaç70195103
 Güzelyurt70195103
 Merkez75185103
 Ortaköy70175103
 Sarıyahşi80160103
Amasya    
 Göynücek75175103
 Gümüşhacıköy70160103
 Hamamözü85190103
 Merkez75170103
 Merzifon75160103
 Suluova75160103
 Taşova75200103
Ankara    
 Akyurt65170103
 Altındağ80200103
 Ayaş65200103
 Bala70165103
 Beypazarı60150103
 Çamlıdere90200103
 Çankaya90200103
 Çubuk100200103
 Elmadağ100200103
 Etimesgut90200103
 Evren75165103
 Gölbaşı100200103
 Güdül70200103
 Haymana70200103
 Kalecik70200103
 Kazan100175103
 Keçiören90200103
 Kızılcahamam90180103
 Mamak70200103
 Nallıhan70200103
 Polatlı70160103
 Pursaklar80170103
 Sincan70165103
 Ş.Koçhisar75200103
 Yenimahalle80200103
Antalya    
 Akseki70160103
 Aksu60130103
 Alanya100190103
 Demre70200103
 Döşemealtı65120103
 Elmalı75145103
 Finike70165103
 Gazipaşa70145103
 Gündoğmuş80165103
 İbradı90155103
 Kaş70165103
 Kemer70130103
 Kepez65140103
 Konyaaltı70165103
 Korkuteli75190103
 Kumluca70145103
 Manavgat65140103
 Muratpaşa70165103
 Serik60130103
Ardahan    
 Çıldır85175103
 Damal100200103
 Göle100200103
 Hanak100200103
 Merkez100200103
 Posof70160103
Artvin    
 Ardanuç75200103
 Arhavi75200103
 Borçka80200103
 Hopa75200103
 Merkez70180103
 Murgul80200103
 Şavşat75200103
 Yusufeli80200103
Aydın    
 Bozdoğan65165103
 Buharkent60125103
 Çine65135103
 Didim60140103
 Germencik50125103
 İncirliova60135103
 Karacasu70190103
 Karpuzlu65165103
 Koçarlı50130103
 Köşk60140103
 Kuşadası50140103
 Kuyucak50120103
 Merkez50125103
 Nazilli50130103
 Söke50125103
 Sultanhisar55130103
 Yenipazar60165103
Balıkesir    
 Ayvalık60140103
 Balya100200103
 Bandırma60140103
 Bigadiç70160103
 Burhaniye70170103
 Dursunbey100200103
 Edremit60120103
 Erdek60180103
 Gömeç60170103
 Gönen80170103
 Havran80180103
 İvrindi90200103
 Kepsut80170103
 Manyas80170103
 Marmara80170103
 Merkez80170103
 Savaştepe80170103
 Sındırgı80200103
 Susurluk80170103
Bartın    
 Amasra80135103
 Kurucaşile60130103
 Merkez95135103
 Ulus85135103
Batman    
 Beşiri60155103
 Gercüş65150103
 Hasankeyf65150103
 Kozluk60160103
 Merkez60155103
 Sason65170103
Bayburt    
 Aydıntepe70180103
 Demirözü70180103
 Merkez70180103
Bilecik    
 Bozüyük70170103
 Gölpazarı70170103
 İnhisar80170103
 Merkez80170103
 Osmaneli75140103
 Pazaryeri70145103
 Söğüt70145103
 Yenipazar70145103
Bingöl    
 Adaklı100200103
 Genç100200103
 Karlıova80170103
 Kiğı100200103
 Merkez100200103
 Solhan100200103
 Yayladere100200103
 Yedisu100200103
Bitlis    
 Adilcevaz100185103
 Ahlat80170103
 Güroymak100200103
 Hizan100200103
 Merkez90200103
 Mutki90185103
 Tatvan90170103
Bolu    
 Dörtdivan95150103
 Gerede95195103
 Göynük95150103
 Kıbrıscık95190103
 Mengen95200103
 Merkez65140103
 Mudurnu90140103
 Seben95160103
 Yeniçağa95160103
Burdur    
 Ağlasun80200103
 Altınyayla85190103
 Bucak70120103
 Çavdır90200103
 Çeltikçi100185103
 Gölhisar85185103
 Karamanlı80200103
 Kemer90180103
 Merkez85170103
 Tefenni85175103
 Yeşilova90180103
Bursa    
 Büyükorhan85165103
 Gemlik70135103
 Gürsu75160103
 Harmancık100200103
 İnegöl55120103
 İznik75145103
 Karacabey65140103
 Keles75175103
 Kestel60150103
 M.Kemalpaşa80160103
 Mudanya60180103
 Nilüfer60135103
 Orhaneli70135103
 Orhangazi70135103
 Osmangazi75135103
 Yenişehir60130103
 Yıldırım70150103
Çanakkale    
 Ayvacık55120103
 Bayramiç60120103
 Biga55120103
 Bozcaada55130103
 Çan55120103
 Eceabat50120103
 Ezine55125103
 Gelibolu50120103
 Gökçeada60125103
 Lapseki55120103
 Merkez55120103
 Yenice60120103
Çankırı    
 Atkaracalar60140103
 Bayramören80180103
 Çerkeş80155103
 Eldivan80190103
 Ilgaz80190103
 Kızılırmak80190103
 Korgun80185103
 Kurşunlu80170103
 Merkez80195103
 Orta80160103
 Şabanözü80155103
 Yapraklı70150103
Çorum    
 Alaca80150103
 Bayat75155103
 Boğazkale90145103
 Dodurga80150103
 İskilip100170103
 Kargı70160103
 Laçin100150103
 Mecitözü85150103
 Merkez85145103
 Oğuzlar95140103
 Ortaköy100200103
 Osmancık75155103
 Sungurlu70155103
 Uğurludağ100165103
Denizli    
 Acıpayam60200103
 Akköy55145103
 Babadağ75165103
 Baklan60190103
 Bekilli85165103
 Beyağaç100200103
 Bozkurt55140103
 Buldan50170103
 Çal60170103
 Çameli65200103
 Çardak65180103
 Çivril70200103
 Güney85180103
 Honaz60170103
 Kale60135103
 Merkez55135103
 Sarayköy50135103
 Serinhisar65190103
 Tavas60160103
Diyarbakır    
 Bağlar65160103
 Bismil60160103
 Çermik70175103
 Çınar60145103
 Çüngüş90175103
 Dicle60155103
 Eğil65140103
 Ergani60135103
 Hani65140103
 Hazro60150103
 Kayapınar60150103
 Kocaköy60150103
 Kulp60170103
 Lice60150103
 Silvan65150103
 Sur60130103
 Yenişehir55130103
Düzce    
 Akçakoca75140103
 Cumayeri75130103
 Çilimli70120103
 Gölyaka85170103
 Gümüşova85155103
 Kaynaşlı70130103
 Merkez55200103
 Yığılca65180103
Edirne    
 Enez55130103
 Havsa50130103
 İpsala50125103
 Keşan50120103
 Lalapaşa55135103
 Meriç55140103
 Merkez50120103
 Süleoğlu55140103
 Uzunköprü50125103
Elazığ    
 Ağın75175103
 Alacakaya100195103
 Arıcak90175103
 Baskil75160103
 Karakoçan85185103
 Keban90200103
 Kovancılar75130103
 Maden85175103
 Merkez70145103
 Palu75150103
 Sivrice95185103
Erzincan    
 Çayırlı90200103
 İliç90200103
 Kemah100200103
 Kemaliye100195103
 Merkez85165103
 Otlukbeli80150103
 Refahiye85165103
 Tercan85165103
 Üzümlü80150103
Erzurum    
 Aşkale100200103
 Aziziye(Ilıca)100190103
 Çat100200103
 Hınıs100200103
 Horasan100200103
 İspir100200103
 Karaçoban100200103
 Karayazı100200103
 Köprüköy80200103
 Narman100200103
 Oltu100200103
 Olur100190103
 Palandöken100200103
 Pasinler90200103
 Pazaryolu100180103
 Şenkaya95200103
 Tekman100200103
 Tortum90150103
 Uzundere80160103
 Yakutiye90190103
Eskişehir    
 Alpu60160103
 Beylikova60140103
 Çifteler60160103
 Günyüzü60140103
 Han75140103
 İnönü80140103
 Mahmudiye70145103
 Mihalgazi70145103
 Mihalıçcık65145103
 Odunpazarı60130103
 Sarıcakaya80145103
 Seyitgazi75150103
 Sivrihisar75150103
 Tepebaşı60130103
Gaziantep    
 Araban70150103
 İslahiye65135103
 Kargamış80190103
 Nizip65175103
 Nurdağı60140103
 Oğuzeli60140103
 Şahinbey70190103
 Şehitkamil65175103
 Yavuzeli70135103
Giresun    
 Alucra50120103
 Bulancak50120103
 Çamoluk50120103
 Çanakçı50120103
 Dereli50120103
 Doğankent50120103
 Espiye50120103
 Eynesil50120103
 Görele50120103
 Güce50120103
 Keşap50120103
 Merkez50120103
 Piraziz50120103
 Ş.Karahisar50120103
 Tirebolu50120103
 Yağlıdere50120103
Gümüşhane    
 Kelkit70150103
 Köse100200103
 Kürtün90190103
 Merkez65150103
 Şiran90200103
 Torul80160103
Hakkari    
 Çukurca90180103
 Merkez90180103
 Şemdinli90180103
 Yüksekova90180103
Hatay    
 Altınözü60175103
 Belen60165103
 Dörtyol60140103
 Erzin60140103
 Hassa60130103
 İskenderun55145103
 Kırıkhan55140103
 Kumlu55145103
 Merkez65140103
 Reyhanlı60140103
 Samandağ75140103
 Yayladağı70150103
Iğdır    
 Aralık50150103
 Karakoyunlu50150103
 Merkez50150103
 Tuzluca50150103
Isparta    
 Aksu100155103
 Atabey100185103
 Eğirdir90200103
 Gelendost85170103
 Gönen85165103
 Keçiborlu90155103
 Merkez90155103
 Senirkent85150103
 Sütçüler90150103
 Şarkikaraağaç95140103
 Uluborlu90150103
 Yalvaç70150103
 Yenişarbademli90150103
İstanbul    
 Arnavutköy55120103
 Avcılar55140103
 Başakşehir60140103
 Beykoz65145103
 Beylikdüzü60130103
 Büyükçekmece55120103
 Çatalca60130103
 Çekmeköy60140103
 Esenyurt80200103
 Kartal55120103
 Pendik60145103
 Sancaktepe55120103
 Silivri60200103
 Şile80170103
 Şişli60170103
 Tuzla80170103
İzmir    
 Aliağa55140103
 Balçova55120103
 Bayındır50135103
 Bergama60145103
 Beydağ65140103
 Bornova60140103
 Buca55140103
 Çeşme85170103
 Çiğli55135103
 Dikili55135103
 Foça55135103
 Gaziemir65135103
 Güzelbahçe55135103
 Karabağlar60185103
 Karaburun60185103
 Karşıyaka65135103
 Kemalpaşa65135103
 Kınık55140103
 Kiraz55140103
 Konak75200103
 Menderes55135103
 Menemen55135103
 Narlıdere55135103
 Ödemiş55120103
 Seferihisar55140103
 Selçuk65140103
 Tire55135103
 Torbalı55135103
 Urla55135103
Kahramanmaraş    
 Afşin60140103
 Andırın80170103
 Çağlayancerit70155103
 Ekinözü70185103
 Elbistan60140103
 Göksun75175103
 Merkez60150103
 Nurhak65150103
 Pazarcık60185103
 Türkoğlu55120103
Karabük    
 Eflani70150103
 Eskipazar70150103
 Merkez70150103
 Ovacık70160103
 Safranbolu70150103
 Yenice70150103
 Ayrancı65140103
 Başyayla70155103
 Ermenek60150103
 Kazımkarabekir65160103
 Merkez70175103
 Sarıveliler70150103
Kars    
 Akyaka90160103
 Arpaçay90160103
 Digor90160103
 Kağızman90150103
 Merkez90150103
 Sarıkamış90200103
 Selim90160103
 Susuz90160103
Kastamonu    
 Abana90200103
 Ağlı90200103
 Araç70130103
 Azdavay95200103
 Bozkurt90200103
 Cide70130103
 Çatalzeytin75145103
 Daday75175103
 Devrekani75160103
 Doğanyurt75200103
 Hanönü90185103
 İhsangazi75160103
 İnebolu80185103
 Küre75160103
 Merkez70160103
 Pınarbaşı75200103
 Seydiler70160103
 Şenpazar70175103
 Taşköprü70175103
 Tosya100200103
Kayseri    
 Akkışla75135103
 Bünyan65155103
 Develi70155103
 Felahiye95170103
 Hacılar65200103
 İncesu65200103
 Kocasinan65200103
 Melikgazi65170103
 Özvatan100175103
 Pınarbaşı75200103
 Sarıoğlan65170103
 Sarız80155103
 Talas100200103
 Tomarza75155103
 Yahyalı60140103
 Yeşilhisar60180103
Kırıkkale    
 Bahşılı100170103
 Balışeyh75150103
 Çelebi70165103
 Delice80160103
 Karakeçili70170103
 Keskin70145103
 Merkez100140103
 Sulakyurt90165103
 Yahşihan75150103
Kırklareli    
 Babaeski60125103
 Demirköy65150103
 Kofçaz65150103
 Lüleburgaz55120103
 Merkez60135103
 Pehlivanköy55135103
 Pınarhisar60135103
 Vize50135103
Kırşehir    
 Akçakent85175103
 Akpınar75150103
 Boztepe70140103
 Çiçekdağı85140103
 Kaman75155103
 Merkez85160103
 Mucur75155103
Kilis    
 Elbeyli55145103
 Merkez90200103
 Musabeyli55130103
 Polateli55135103
Kocaeli    
 Başiskele70140103
 Çayırova70145103
 Darıca70145103
 Derince70145103
 Dilovası70145103
 Gebze75180103
 Gölcük70140103
 İzmit75180103
 Kandıra75160103
 Karamürsel70160103
 Kartepe70145103
 Körfez70160103
Konya    
 Ahırlı60180103
 Akören100200103
 Akşehir60160103
 Altınekin60165103
 Beyşehir60165103
 Bozkır60180103
 Cihanbeyli55175103
 Çeltik60175103
 Çumra55200103
 Derbent80145103
 Derebucak55170103
 Doğanhisar70175103
 Emirgazi75200103
 Ereğli55170103
 Güneysınır70170103
 Hadim65145103
 Halkapınar55140103
 Hüyük60160103
 Ilgın60165103
 Kadınhanı60165103
 Karapınar60170103
 Karatay60175103
 Kulu55155103
 Meram65160103
 Sarayönü70175103
 Selçuklu60175103
 Seydişehir60150103
 Taşkent70195103
 Tuzlukçu65170103
 Yalıhüyük60175103
 Yunak60200103
Kütahya    
 Altıntaş75155103
 Aslanapa70155103
 Çavdarhisar70155103
 Domaniç70155103
 Dumlupınar60155103
 Emet65155103
 Gediz65155103
 Hisarcık70155103
 Merkez60140103
 Pazarlar70200103
 Simav80200103
 Şaphane60155103
 Tavşanlı60155103
Malatya    
 Akçadağ100200103
 Arapkir90185103
 Arguvan80150103
 Battalgazi100185103
 Darende100200103
 Doğanşehir70175103
 Doğanyol90150103
 Hekimhan80165103
 Kale90185103
 Kuluncak95200103
 Merkez100200103
 Pötürge90185103
 Yazıhan70200103
 Yeşilyurt80200103
Manisa    
 Ahmetli60120103
 Akhisar50130103
 Alaşehir55130103
 Demirci85200103
 Gölmarmara55145103
 Gördes100190103
 Kırkağaç60160103
 Köprübaşı90200103
 Kula60170103
 Merkez50145103
 Salihli55145103
 Sarıgöl90180103
 Saruhanlı55170103
 Selendi100200103
 Soma65160103
 Turgutlu50145103
Mardin    
 Dargeçit80145103
 Derik60135103
 Kızıltepe55130103
 Mazıdağı60140103
 Merkez60135103
 Midyat75145103
 Nusaybin60140103
 Ömerli65145103
 Savur60140103
 Yeşilli70145103
Mersin    
 Akdeniz60120103
 Anamur70160103
 Aydıncık100180103
 Bozyazı60195103
 Çamlıyayla75150103
 Erdemli100180103
 Gülnar75150103
 Mezitli90160103
 Mut70160103
 Silifke60190103
 Tarsus60125103
 Toroslar75120103
 Yenişehir100190103
Muğla    
 Bodrum100200103
 Dalaman70180103
 Datça80180103
 Fethiye75155103
 Kavaklıdere90180103
 Köyceğiz100200103
 Marmaris100200103
 Merkez90180103
 Milas70120103
 Ortaca70120103
 Ula100190103
 Yatağan80180103
Muş    
 Bulanık100200103
 Hasköy80150103
 Korkut100200103
 Malazgirt100160103
 Merkez100200103
 Varto100200103
Nevşehir    
 Acıgöl80155103
 Avanos75140103
 Derinkuyu75155103
 Gülşehir70150103
 Hacıbektaş70150103
 Kozaklı85150103
 Merkez80165103
 Ürgüp75165103
Niğde    
 Altunhisar85200103
 Bor80170103
 Çamardı70140103
 Çiftlik70195103
 Merkez75140103
 Ulukışla80170103
Ordu    
 Akkuş60150103
 Aybastı60150103
 Çamaş75180103
 Çatalpınar80160103
 Çaybaşı80165103
 Fatsa75170103
 Gölköy65165103
 Gülyalı85160103
 Gürgentepe60175103
 İkizce65165103
 Kabadüz65165103
 Kabataş75175103
 Korgan80185103
 Kumru65160103
 Merkez70175103
 Mesudiye90180103
 Perşembe85170103
 Ulubey80175103
 Ünye75165103
Osmaniye    
 Bahçe65120103
 Düziçi60120103
 Hasanbeyli65120103
 Kadirli60120103
 Merkez60120103
 Sumbas60120103
 Toprakkale60130103
Rize    
 Ardeşen60150103
 Çamlıhemşin60150103
 Çayeli75180103
 Derepazarı80160103
 Fındıklı80165103
 Güneysu75170103
 Hemşin65165103
 İkizdere85160103
 İyidere60175103
 Kalkandere65165103
 Merkez65165103
 Pazar75175103
Sakarya    
 Adapazarı60130103
 Akyazı65140103
 Arifiye60130103
 Erenler60130103
 Ferizli65140103
 Geyve65140103
 Hendek65140103
 Karapürçek70155103
 Karasu70155103
 Kaynarca65140103
 Kocaali70155103
 Pamukova70140103
 Sapanca70140103
 Serdivan70155103
 Söğütlü60130103
 Taraklı70160103
Samsun    
 Alaçam80180103
 Asarcık100200103
 Atakum80180103
 Ayvacık100200103
 Bafra65180103
 Canik85200103
 Çarşamba65120103
 Havza65160103
 İlkadım65120103
 Kavak85165103
 Ladik65160103
 Ondokuz Mayıs80180103
 Salıpazarı85165103
 Tekkeköy60120103
 Terme75140103
 Vezirköprü65140103
 Yakakent65190103
Siirt    
 Aydınlar75135103
 Baykan95160103
 Eruh70150103
 Kurtalan60130103
 Merkez65150103
 Pervari75150103
 Şirvan70150103
Sinop    
 Ayancık85190103
 Boyabat75190103
 Dikmen75190103
 Durağan75170103
 Erfelek75170103
 Gerze70130103
 Merkez80155103
 Saraydüzü75170103
 Türkeli70145103
Sivas    
 Akıncılar85145103
 Altınyayla85165103
 Divriği70165103
 Doğanşar90190103
 Gemerek70140103
 Gölova100150103
 Gürün85135103
 Hafik70140103
 İmranlı70140103
 Kangal70135103
 Koyulhisar85140103
 Merkez70140103
 Suşehri70140103
 Şarkışla80140103
 Ulaş80135103
 Yıldızeli75140103
 Zara70140103
Şanlıurfa    
 Akçakale55140103
 Birecik60130103
 Bozova65150103
 Ceylanpınar60200103
 Halfeti65135103
 Harran60145103
 Hilvan70165103
 Merkez65155103
 Siverek55130103
 Suruç55130103
 Viranşehir60140103
Şırnak    
 Beytüşşebap90200103
 Cizre70140103
 Güçlükonak75155103
 İdil70155103
 Merkez75155 3
 Silopi75160103
 Uludere75170103
Tekirdağ    
 Çerkezköy55130103
 Çorlu55130103
 Hayrabolu50120103
 M.Ereğlisi50120103
 Malkara50120103
 Merkez50120103
 Muratlı55125103
 Saray55125103
 Şarköy50125103
Tokat    
 Almus75165103
 Artova85200103
 Başçiftlik80165103
 Erbaa65150103
 Merkez85175103
 Niksar85150103
 Pazar85170103
 Reşadiye70155103
 Sulusaray95165103
 Turhal70140103
 Yeşilyurt95150103
 Zile85150103
Trabzon    
 Akçaabat50120103
 Araklı50120103
 Arsin50120103
 Beşikdüzü50120103
 Çarşıbaşı50120103
 Çaykara50120103
 Dernekpazarı50120103
 Düzköy50120103
 Hayrat50120103
 Köprübaşı50120103
 Maçka50120103
 Merkez50120103
 Of50120103
 Sürmene50120103
 Şalpazarı50120103
 Tonya50120103
 Vakfıkebir50120103
 Yomra50120103
Tunceli    
 Çemişgezek70145103
 Hozat90180103
 Mazgirt80160103
 Merkez80160103
 Nazımiye85195103
 Ovacık85160103
 Pertek80160103
 Pülümür80160103
Uşak    
 Banaz75155103
 Eşme100150103
 Karahallı90150103
 Merkez75165103
 Sivaslı80165103
 Ulubey80145103
Van    
 Bahçesaray80150103
 Başkale85190103
 Çaldıran85190103
 Çatak100200103
 Edremit80160103
 Erciş85200103
 Gevaş90200103
 Gürpınar100200103
 Merkez100200103
 Muradiye100200103
 Özalp100200103
 Saray100200103
Yalova    
 Altınova60120103
 Armutlu80155103
 Çınarcık70155103
 Çiftlikköy55200103
 Merkez80155103
 Termal70155103
Yozgat    
 Akdağmadeni90155103
 Aydıncık90175103
 Boğazlıyan75150103
 Çandır75160103
 Çayıralan95170103
 Çekerek75155103
 Kadışehri90175103
 Merkez75150103
 Saraykent75150103
 Sarıkaya90155103
 Sorgun70130103
 Şefaatli70150103
 Yenifakılı70150103
 Yerköy75140103
Zonguldak    
 Alaplı75180103
 Çaycuma100180103
 Devrek70150103
 Ereğli75160103
 Gökçebey90160103
 Merkez75160103
       

 

(2) SAYILI LİSTE

KURUMU : GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFIUNVANIDERECESİSERBEST KADRO ADEDİTOPLAMI
GİHGenel Müdür Yardımcısı122
GİHDaire Başkanı155
THMühendis12020
THMühendis32020
THMühendis56060
AHAvukat666
GİHMemur92525
TOPLAM138138

 

KURUMU : GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFIUNVANIDERECESİSERBEST KADRO ADEDİTOPLAMI
GİHŞube Müdürü18181
THMühendis12525
THMühendis32525
THMühendis5200200
THSosyolog82020
TOPLAM351351

 

 

 

Yönetmelik

31 Aralık 2014  ÇARŞAMBA               Resmî Gazete                        Sayı : 29222

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 8 ila 8/K maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,

ç) Ehil mirasçı: Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen kriterlere uygun sulh hukuk mahkemesi tarafından belirlenen mirasçı veya mirasçıları,

d) Ekonomik bütünlük: Mülkiyeti aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazinin tarımsal üretim faaliyetine ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olarak işletildiği Bakanlıkça tespit edilen arazileri,

e) Kanun: 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununu,

f) Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

g) Tarımsal gelir değeri: Tarım arazilerinden elde edilecek yıllık ortalama net gelirin yirmi yıl ile çarpımı sonucu hesaplanan değeri,

ğ) Örtü altı tarım arazileri: İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması ve gerekli özel çevre koşullarının yaratılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak alçak ve yüksek sistemler içinde tarımsal üretim yapılan arazileri,

h) Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri,

ı) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tarım Arazilerinin Değerlemesi, Yeter Gelirli Tarımsal Arazi Büyüklüğü ve Ekonomik Bütünlük

 

Tarım arazilerinin değerlemesi

MADDE 5 – (1) Tarımsal arazilerin gelir değeri, değerleme tarihinde, arazilerin optimum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelirine göre hesaplanır.

(2) Üretim dönemlerine ait gayrisafi üretim değerlerinin hesaplanmasında, çiftçi eline geçen ürün fiyatları ile verimler dikkate alınır. Çiftçi eline geçen ürün fiyatlarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri esas alınır. Ürün deseni ve verimlerin hesabında, değerlemesi yapılacak arazinin veya bu arazilere benzer özellik arz eden yöredeki diğer arazilerin Bakanlık sistemlerindeki son beş yıllık kayıtları esas alınarak belirlenir.

(3) Değerleme yapılan yıl içinde çiftçi eline geçen ürün fiyatlarıyla ürünlerin son beş yıllık verim ortalamaları çarpılarak araziden elde edilen yıllık ortalama gayrisafi üretim değeri hesaplanır. Değerleme yapılan üretim dönemi için Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince belirlenecek bölgede yetiştirilen hakim ürünler için yapılan ortalama yıllık üretim masraflarının yıllık ortalama gayrisafi üretim değerinden çıkartılması sonucu, arazinin yıllık ortalama net geliri tespit edilir. Tespit edilen yıllık ortalama net gelirin yirmi yıl ile çarpılması sonucu oluşan değer, tarımsal arazilerin gelir değeridir.

(4) Tarımsal gelir değerine yapılacak itirazlar; hesaplamada kullanılan arazilerdeki ürün deseni ve verimleri, ürün maliyetleri ve çiftçi eline geçen fiyatlar üzerinden yeniden değerlendirilir. Arazilerin ürün desenine, maliyetlerine ve çiftçi eline geçen fiyatlara yapılacak itirazlarda Bakanlık ve TÜİK sistemlerindeki kayıtlar esas alınır.

 

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü

MADDE 6 – (1) İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmiştir. Tarımsal araziler Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu niteliği tapunun beyanlar hanesine şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.

(2) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım arazileri birlikte değerlendirilir.

(3) Yeter gelirli arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, aynı kişiye ait tarımsal arazilerin farklı sınıflarda olması halinde, her ilçe için Kanun ile farklı sınıftaki araziler için belirlenmiş yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin birbirlerine oranlaması ile elde edilen sınıflar arası dönüştürme katsayıları dikkate alınır.

 

Ekonomik bütünlük

MADDE 7 – (1) Aynı kişiye ait tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütünlük olup olmadığının tespiti aşağıdaki kriterlere göre belirlenir:

a) Örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde on dekarın altında olan tarım arazileri ekonomik bütünlük arz etmez.

b) Aynı kişiye ait sınırdaş olmayan tarım arazilerinin aralarındaki mesafe on km'den az ve örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde on dekarın üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük bulunduğu kabul edilir.

c) Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil ettiği kabul edilir.

 

ç) Aynı kişiye ait tarımsal arazilerden birinin veya birkaçının paylı olması durumunda kişinin tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır.

 

(2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi Türkiye'de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurtdışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların Türkiye'deki şubeleri, finansal holding şirketleri, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa tabi finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile tarım kredi kooperatiflerinin farklı kişilerden alacaklarına mahsuben mülkiyetine geçirdikleri tarımsal araziler arasında ekonomik bütünlük bulunmaz. Bu kuruluşların, aynı kişilerden elde ettikleri tarımsal arazilerde bu madde hükmüne göre ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır.

 

(3) Ekonomik bütünlük değerlendirmesi yukarıdaki kriterler doğrultusunda il veya ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Topoğrafik koşullar ve kullanım güçlüğünden kaynaklanan diğer mücbir nedenlerden dolayı bu kararlara karşı yapılan itirazlar Bakanlıkça değerlendirilerek karara bağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tarımsal Arazilerin Devir İşlemleri ve Ehil Mirasçıya Ait Kriterler

 

Tarımsal arazilerin devri

MADDE 8 – (1) Tarımsal arazilerin her türlü mülkiyeti devir taleplerinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

a) Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tarımsal nitelikli tek arazisi olması durumunda bu taşınmazın devri yapılabilir.

b) Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisinin bulunması durumunda, bu arazilerin tamamının mülkiyeti devir işlemine konu olması halinde, bu taşınmazların devri yapılabilir.

c) Aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazi olması halinde, 7 nci madde hükümlerine göre yapılan ekonomik bütünlük değerlendirmesi sonrasında tarımsal arazilerin ekonomik bütünlüğe haiz olmayan kısımlarının devrine izin verilebilir.

ç) Ekonomik bütünlük arz eden tarımsal arazilerde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan ve yeter gelirli arazi büyüklüklerinin altında ifraz gerektirmeyen arazilerin devrine izin verilir.

d) Paylı tarım arazilerinde, payın tamamının bir veya birden fazla paydaşa devri halinde bu arazilerin devrine izin verilir.

 

Mirasa konu tarımsal arazilerde devir

MADDE 9 – (1) Mirasa konu tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerde mülkiyetin devri esastır.

(2) Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde aşağıda belirtilen şekillerde gerçekleştirebilir.

a) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci maddelerine göre noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler. Noter senedinin bir örneği tapu müdürlüğüne ibraz edilerek, söz konusu ortaklık tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenir.

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited şirketi kurabilirler.

ç) Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirebilirler.

 

(3) Mirasçılar tarafından tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devirlerinin bir yıl içinde tamamlanmaması ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmaması durumunda, Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç aylık süre verilir.

 

(4) Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devri, aksi hâlde üçüncü kişilere satılması için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

 

(5) Mirasçı veya Bakanlık tarafından dava açılması durumunda sulh hukuk hâkimi;

a) Tarımsal arazi veya yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle 10 uncu madde ile tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine karar verir. Tarımsal gelir değeri, davanın açılış tarihi dikkate alınarak hesaplanır.

b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. Hakim,  mirasçıların mevcut arazileri ile devri yapılacak mirasa konu araziler arasında ekonomik bütünlük ve yeter gelir arazi büyüklüğü kriterlerini dikkate alarak karar verir.

c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır.

ç) Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir.

 

(6) Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, mirasçıların Kanunun öngördüğü şekilde anlaşmaya vardıklarını yazılı olarak Mahkemeye sunmaları durumunda, dava anlaşma hükümlerine göre sulh yolu ile sonlandırılır.

 

Ehil mirasçıya ait kriterler

MADDE 10 – (1) Ehil mirasçının belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarısına sahip olan mirasçı veya mirasçılar ehil mirasçı olarak kabul edilir. Mirasçılardan;

a) Geçimini mirasa konu tarım arazilerinden sağlayanlara yirmi puan,

b) Tarım dışı geliri bulunmayanlara on puan,

c) Eşi fiilen tarımsal faaliyette bulunanlara on puan,

ç) Tarımsal arazileri işleyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,

d) Mirasa konu arazilerin bulunduğu ilçe sınırları içinde altı yıla kadar ikamet edenlere beş puan, altı yıl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,

e) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,

f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında tarım sigortası olanlara beş puan,

g) Bakanlığın mevcut kayıt sistemlerine kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara beş puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara on puan,

ğ) Tarımsal örgütlere kayıtlılık süreleri altı yıla kadar olanlara iki puan, altı yıl ve daha uzun süre olanlara beş puan,

h) Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara beş puan,

ı) Kadın olanlara beş puan verilir.

 

Mirasa konu tarımsal arazilerde değer artışı

MADDE 11 – (1) Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin tarım dışı kullanım nedeni ile oluşan yeni değeri arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı tarafından ödenir

(2) Tarım arazilerinin Kanun hükümlerine göre mahkeme kararı ile mirasçılardan birine tarımsal gelir değeri üzerinden devri halinde, devir işleminden itibaren yirmi yıllık süre içinde tarım dışı amaçla kullanım izni sonucu oluşacak değer artışından diğer mirasçıların hak sahibi olacağı konusunda tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulur.

(3) Şerh konulan tarım arazilerinin yirmi yıllık şerh süresi dolmadan tarımsal amaçlı kullanılmak üzere satışa konu edilmesi durumunda, diğer mirasçıların muvafakati alındığı takdirde şerh kaldırılarak; muvafakati alınmadığı takdirde şerhli olarak satış yapılabilir. Taşınmazı şerhli olarak satın alan üçüncü kişiler, aynı süre içinde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşacak değer artışlarından diğer mirasçılara karşı sorumludur.

(4) Bu madde kapsamındaki tarımsal arazilere şerh süresi içinde tarım dışı kullanım izni verilmesi durumunda, verilen izin on beş gün içinde Bakanlık tarafından diğer mirasçılara bildirilir. Mirasçıların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren altmış günlük süre içinde değer artışına istinaden talepte bulunması zorunludur. Birinci fıkraya göre hesaplanan fark mirasçılara ödenmedikçe tarımsal arazi üzerindeki şerh kaldırılmaz.

(5) Tarım dışı amaçla kullanım nedeniyle oluşan değer artışı sonrasında mirasçılar arasında anlaşma sağlanması halinde, mirasçıların onayı ile tapunun beyanlar hanesindeki şerh kaldırılır. Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda, diğer mirasçılara ödenecek değer artış farkı TÜİK tarafından belirlenen Üretici Fiyatları Endeksi kullanılarak Sulh Hukuk Hakimi tarafından belirlenir.

(6) Sulh Hukuk Hakimi tarafından mirasa konu tarım arazilerinin açık artırma yolu ile satılmasına karar verilmesi veya mirasçıların 9 uncu maddenin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca anlaşması durumunda, söz konusu arazilerde tarım dışı kullanım nedeniyle oluşabilecek değer artışı konusunda yirmi yıllık şerh konulmaz.

(7) Yirmi yıllık şerh süresi tamamlandıktan sonra şerh kaldırılmış sayılır.

 

Diğer mirasçıların paylarının ödenmesi

MADDE 12 – (1) Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı aya kadar ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.

(2) Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması durumunda, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanlar hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

 

Tarımsal faaliyetin sonlandırılması

MADDE 13 – (1) Tarımsal arazi malikleri sahibi oldukları arazilerinin tamamını elden çıkarmak suretiyle tarımsal faaliyetine son verebilir. Arazi maliki, bu durumda arazilerinin tamamını aynı anda olmak şartı ile yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan birden fazla arazi malikine satabilir. Arazilerin tamamının alımı için istekli olmaması durumunda, malik bu durumu Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bakanlık, bu malike ait arazilerin en az % 50 sinden az olmamak şartı ile mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan maliklere satışına izin verebilir. Satışı yapılmayan diğer tarımsal araziler ile ilgili olarak Kanunun 8/K maddesi hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 14 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili olarak her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 


Uygulama Talimatı

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

 

Sayı  : 58776518-010.07.01-E.2768754                                      03.11.2017

Konu: Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devrine

  İlişkin Uygulama Talimatı

 

İlgi   : 03.02.2015 tarihli ve 34332559.010.07.01/38 sayılı talimat.

 

Bilindiği üzere, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapan 6537 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik 31.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun ve Yönetmelik hükümlerine ilişkin uygulamalarda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Arazi Büyüklükleri

Tarımsal arazilerde ekonomik bütünlük, asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü tespiti aşağıdaki kriterlere göre belirlenir.

 

 1. Aynı İlçe sınırları içindeki tarım arazilerinin aralarındaki mesafe kuş uçuşu 10 km'den az ve örtü altı tarım arazilerinde 1 da, dikili tarım arazilerinde 5 da, sulu ve kuru tarım arazilerinde 10 da ve üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük bulunduğu kabul edilir, bu büyüklüklerin altında olan tarım arazileri ekonomik bütünlük arz etmez.

   
 2. Mesafe ölçümü, talep konusu tarımsal arazi ile ekonomik bütünlük değerlerine sahip diğer tarım arazileri arasında birbirine en yakın iki nokta arasından yapılır.

  En az bir noktada birbirleri ile ortak sınırı bulunan tarım arazileri sınırdaş olarak değerlendirilir. Ancak, paylı tarım arazileri diğer tarım arazileri ile sınırdaş olarak değerlendirilmez ve paylı tarım arazilerindeki paydaşlar sınırdaş araziler için ön alım hakkı kullanamaz.

   
 3. Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazilerin toplam büyüklükleri örtü altı tarım arazilerinde 1 da, dikili tarım arazilerinde 5 da, sulu ve kuru tarım arazilerinde 10 da ve üzerinde olması halinde, bu arazilerde ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır.

   

  ç) Paylı tarım arazilerinde kişinin tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapılır.

   

  d) Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 da, dikili tarım arazilerinde 5 da, örtü altı tarım arazilerinde 3 da'dır.

   

  e) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri; örtü altı tarım arazilerinde 3 da, dikili tarım arazilerinde 10 da, kuru ve sulu tarım arazilerinde ise il ve ilçelerin bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak 6537 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir.

  f) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, ekonomik bütünlük oluşturan tarımsal arazilerin toplamı ile bulunur. Malike ait tarımsal arazi veya arazideki hisse alanı kendi başına, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde ve üzerinde ise ekonomik bütünlük arz eder.

   

  g) 6537 Sayılı Kanunun yayım tarihinden önce elbirliği halinde intikali yapılan tarım arazilerinde, tapu kaydında görülen hisse miktarları yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü hesaplamalarında dikkate alınır. Hisse oranının belirlenemediği durumlarda, ilgili araziye ait veraset ilamındaki yasal hisse oranları dikkate alınabilir. Ancak, muris üzerindeki araziler ile Kanunun yayım tarihinden sonra vefat eden kişilerden intikali yapılan elbirliği mülkiyetli araziler, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

   

  ğ) Aile Malları Ortaklığı, Kazanç Paylı Aile Malları Ortaklığı şeklindeki arazilerde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü hesaplanmasında ortaklıktaki hisse oranları dikkate alınarak hesaba alınır.

   

  h) Adi ortaklık sözleşmesi ve devamında kurulmak istenen elbirliği taleplerinde, pay adedi artmamakla birlikte paydaş adedinin arttığı kabul edilir.

   

  ı) Ekonomik bütünlük, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri, satış ve miras yolu mülkiyeti devir işlemleri İlçe bazında yapılır. Aynı ilçe sınırları içerisinde olup, ekonomik bütünlük değerlerine sahip ve aralarında 10 km ve üzeri mesafe bulunan arazi veya arazi gruplarından her grup farklı zamanlarda satılabilir. Gruplardan birinin yeter gelirli tarımsal büyüklüğünü sağlaması halinde, diğer gruptaki arazilerin farklı zamanlarda aynen satışları yapılabilir.

   

  i) Aynı İlçe sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinin bir kısmı 3083 Sayılı Kanun, bir kısmı da 5403 Sayılı Kanun kapsamında olması durumunda, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, her iki kanun kapsamında bulunan ve aralarında ekonomik bütünlük oluşturan tarımsal arazilerinin toplamı ile bulunur.

   

  j) Tarım arazisi üzerinde kurulmuş bir irtifak hakkı ve üst hakkı bulunuyor ise irtifak hakkı ve üst hakkı verilen alanlar, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü değerlendirmesinde dikkate alınmaz. Farklı vasıflardaki tarım arazilerinin dönüşüm işlemlerinde, değerlendirmesi yapılan büyüklükler arası oranlar kullanılır.

   

  k) Ekonomik bütünlüğün altındaki aynı parsel içinde veya sınırdaş arazilerde farklı vasıfların alan dönüşümleri için ekonomik bütünlük oranları kullanılır. Bu tür alanların, asgari ve yeter gelirli büyüklük hesaplamalarında ise ekonomik bütünlük hesaplaması öncesi asgari ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri arasındaki oranlar kullanılarak bulunur.

  l) Ekonomik bütünlük değerlendirmesi yukarıdaki kriterler doğrultusunda İl, İlçe Müdürlükleri ve Bakanlık tarafından yapılır. Topoğrafik koşullar ve kullanım güçlüğünden kaynaklanan diğer mücbir nedenlerden dolayı bu kararlara karşı yapılan itirazlar Bakanlıkça değerlendirilerek karara bağlanır.

  m) Kamu yatırımlarında ve tarım arazilerinin tarım dışı amaçla kullanım taleplerinde, ekonomik bütünlük, asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınmaz.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  İfraz, Hisselendirme ve Vasıf Değişikliği İşlemleri

   
 1. Tarım arazilerinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz işlemi yapılamaz.

   
 2.  Vasıf değişikliği, tapudaki tarımsal arazi vasfının diğer bir tarımsal arazi vasfına dönüştürülmesi (tarla vasfından dikili vasfına dönüşümü vb.) olarak değerlendirilmelidir.

   
 3.  Tescile konu ifraz, tevhit ve vasıf değişikliği işlemlerinde, arazinin tapudaki vasfı ile hali hazırdaki kullanım durumu farklı ise arazinin hali hazırdaki kullanım durumuna göre, Ek-1'de bulunan etüt raporunun en az iki Ziraat Mühendisi tarafından hazırlanması ve raporda belirlenen vasfa göre tescil edilmesi gerekmektedir. İfraz, tevhit ve vasıf değişikliği işlemlerinde taleplerin resmi kanalla yapılması gerekmektedir.

   

  ç) Tarım arazilerinin dikili vasfına dönüştürülebilmesi için, Ek-2 de bulunan tablodaki fidan veya köklerin, belirtilen cins ve sayıda bulunması gerekmektedir. Yeni dikimi yapılan alanlarda; bölge ekolojisine ve tekniğine uygun olarak dikimi yapılmış, doğal vejetasyon süresine devam eden fidan ve köklerin raporu hazırlayan kişilerce tespiti yapıldıktan sonra "dikili tarım arazisi" olup olmadığına karar verilir.

   
 4. Tarımsal arazinin vasfı ile ilgili olarak itiraz, şikâyet veya Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemi ile farklılık veya belirsizlik olması halinde, bu arazilerle ilgili mahallinde yapılacak inceleme neticesinde ikinci bölüm (c) maddesinde belirtilen esaslara göre değerlendirme yapılır.

   

  e) Mülkiyeti şahıslara ait ve tapu kayıtlarında vasfı çayır, mera, ham toprak, kışlak, hali arazi, harman yeri gibi ıslah metotlarıyla tarıma kazandırılabilecek araziler tarım arazisi (tarla) olarak değerlendirilecektir.

   
 5. Kavaklık, koruluk, zeytinlik ve şerbetçi otu gibi üzerinde çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formunda tarımı yapılan alanlar dikili tarım arazisi olarak kabul edilir. Ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilen dikili alanlar, dikili tarım arazisi olarak kabul edilmez ve arazi özelliklerine bakılarak sınıfı belirlenir. Zeytinlik alanları ile ilgili işlemlerde, konunun 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında da değerlendirilmesi gerekir.

   

  g) Hazine arazilerinin satışa konu olması durumunda, asgari tarımsal arazi büyüklükleri şeklinde ifrazına ve satılan hisse miktarına bakılmaksızın her türlü hisseli satışına izin verilir.

   

  ğ) Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu ekonomik bütünlüğe sahip tarımsal arazilerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında olması halinde, bu arazilerin tamamının devri, ifraz ve hisselendirme yapılmadan aynı anda yapılır.

  h) Gerçek veya tüzel kişilerin sahip olduğu tarımsal arazi miktarının yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olması halinde, sahip olunan arazi miktarının yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerin altına düşmemesi şartı ile asgari tarımsal arazi büyüklükleri veya üzerinde hisselendirme yapılabilir.

   

  ı) Bir tarım arazisine Bakanlığımız tarafından tarım dışı kullanım izni verilmesi halinde, bu izin arazinin tarım dışı kullanım izni ile ilgili işlemlerinin tamamlandığı anlamına gelmeyip, diğer ilgili makamlardan da gerekli olan izinlerin alınarak ilgili idare tarafından onaylanması gerekir.

   

  i) Onaylı İmar Planları ile il idare kurulları tarafından onaylanan köy yerleşim alanı sınırları içinde kalan yerler, 5403 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmez.

   

  j) Aynı parselin bir kısmına tarım dışı kullanım izni verilmiş ve ilgili makamlarca onaylanmış ise, tarım dışı kullanım izni verilmeyen kısmının mevcut kullanımdaki tarımsal vasfında tescil edilmesi ve ifraz öncesi hisse oranlarının altına düşülmemesi şartıyla, asgari tarımsal arazi büyüklüğüne bakılmaksızın İl Müdürlükleri tarafından ifrazına izin verilebilir.

   

  k) İmar planları içerisindeki tarımsal niteliği korunacak alan olarak belirlenen yerlerde 5403 Sayılı Kanunun genel esasları uygulanır.

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Tarım Arazilerinde Mülkiyet Devri İşlemleri

  Tarımsal arazilerin her türlü mülkiyeti devir taleplerinde aşağıdaki işlemler uygulanır.

   
 1. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin 7.maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kuruluşlara ve Maliye Hazinesine ait tarımsal araziler hariç, bütün tüzel kişiliklerin sahip oldukları tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerinde gerçek kişilerde olduğu gibi genel esaslar uygulanır.

   
 2. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin 7 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen kuruluşların aynı kişilerden elde ettikleri tarımsal arazilerde ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapıldıktan sonra satış işlemi genel esaslara göre sonuçlandırılır.

   
 3. Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde tarımsal nitelikli tek tarımsal arazisi olması durumunda, bu tarımsal arazinin aynen devri tapu müdürlükleri tarafından soru konusu edilmeksizin gerçekleştirilir.

   

  ç) Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisinin bulunması ve bu arazilerin tamamının mülkiyeti bir kişiye devir işlemine konu olması halinde, bu tarımsal arazinin aynen devri tapu müdürlükleri tarafından soru konusu edilmeksizin gerçekleştirilir.

   

  d) Taşınmaz malikinin aynı ilçe sınırları içinde birden fazla tarımsal arazisinin bulunması ve bu arazilerin tamamının birden fazla kişiye devir işlemine konu olması halinde, bu taşınmazların devri sınırdaş arazilerde ekonomik bütünlük değerlendirmesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilir.

  e) Ekonomik bütünlük değerlendirmesinde, sınırdaş arazilerin toplam miktarları ekonomik bütünlük teşkil etmiyor ise bu parsellerin farklı kişilere mülkiyet devri yapılabilir.

   

  f) Ekonomik bütünlük üzerindeki tarım arazilerinin satışı halinde, diğer arazilerin arasındaki mesafe nedeniyle ekonomik bütünlüğün bozularak yeter gelirli arazi büyüklüğünün altına düşülmesi durumunda bu arazinin satışına izin verilmez.

   

  g) Gerçek veya tüzel kişilere ait yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz gerektirmeyen arazilerin devrine izin verilir. Bu araziler sınırdaş ve ekonomik bütünlük oluştursa dahi farklı kişilere devrine izin verilir.

   

  ğ) Gerçek veya tüzel kişilerin bir İlçede yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip olması halinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerin uygun olması şartı ile diğer İl veya İlçelerdeki tarımsal arazilerin devrine izin verilir.

   

  h) Kişinin toplam arazi miktarının yeter gelirli büyüklüklerinin altında olması ve tasfiyesi halinde, ekonomik bütünlük arz eden sınırdaş arazilerde ekonomik bütünlükleri korunarak aynı anda farklı kişilere satışına izin verilir.

   

  ı) Ekonomik bütünlüğün altında olan ve sınırdaş olmayan tarımsal arazilerin veya arazilerdeki payların aynen mülkiyet devrine izin verilir.

   

  i) Ekonomik bütünlüğe sahip tarım arazilerinin satış taleplerinin değerlendirmesinde, ekonomik bütünlüğün altında olan ve sınırdaş olmayan tarım arazileri dikkate alınmaz.

   

  j) Malikin; elbirliği mülkiyetli, dava veya şerh nedeniyle satış iradesi dışında kalan tarım arazileri olması halinde, bu araziler tasfiye halindeki satış işlemlerinde dikkate alınmaz.

   

  k) Tarımsal arazilerde, rehin ve ipotek işlemleri yapılabilir. Ancak, cebri satış işlemlerinde, ifraz ve hisselendirme kriterlerine uygun şekilde taşınmazın devrine izin verilir.

   

  1) Paylı tarım arazilerinde, diğer kriterlere bakılmaksızın payın tamamının bir veya birden fazla paydaşa devri yapılabilir. Ekonomik bütünlüğün altında olan payların üçüncü kişilere aynen devrine izin verilir.

   

  m) Paylı tarım arazilerinde, kendisine kalan pay miktarının asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altına düşürülmemesi kaydıyla bir veya birden fazla paydaşa devri halinde, ekonomik bütünlük ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri ile ilgili değerlendirme yapılmaksızın bu arazilerin devrine izin verilir.

   

  n) Tarım arazilerinde elbirliği grubundaki kişilerin tamamının sahip olduğu alan bir pay olarak değerlendirilir.

   

   

   

  o) Tarım arazilerinde; ölünceye kadar bakma akdi, hibe, intifa hakkı ve çıplak mülkiyet devri işlemlerinde genel satış esasları kapsamında değerlendirme yapılır.

   

  ö) Tarımsal araziler arasında trampa ile mülkiyet devri konu olması halinde, trampa işlemlerinde ekonomik bütünlüğün altındaki tarım arazileri kendi aralarında, ekonomik bütünlüğün üzerindeki tarım arazileri kendi aralarında değerlendirilir. Trampa öncesi yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne sahip kişilerin, trampa sonrası da yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü sağlaması ve ekonomik bütünlük oluşturan sınırdaş tarım arazilerinin trampa işlemi sonrasında da ekonomik bütünlüğünün bozulmaması gerekir.

   

  p) Farklı ilçeler arasında veya birden fazla tarım arazileri arasında yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde trampa işlemleri yapılabilir.

   

  r) Tarımsal arazi ile arsa, daire ve benzeri tarımsal niteliğe sahip olmayan gayrimenkullerle trampa talebi halinde, tarım arazilerinin genel satış esaslarına göre işlem tesis edilir.

   

  s) Tarımsal arazilerinin tamamı için alıcı bulamayan arazi sahipleri bu durumu Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Bakanlık, bu kişilere ait ekonomik bütünlüğe sahip arazilerin en az % 50 sinin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında tarım arazisine sahip olan kişilere aynı anda satışına izin verebilir. Bakanlık bu kişileri satıcılar listesine alır, kişinin beyanda bulunduğu tarihteki arazi varlığına yeniden ulaşması ve talepte bulunması halinde satıcılar listesinden çıkarılır. Bakanlık, kalan diğer araziler için 5403 sayılı Kanunun 8/K maddesi hükümlerini uygulayabilir. Satın almak isteyen kişinin tarımsal arazisi olmaması durumunda veya yeter gelirli tarım arazisinin üzerinde arazisi olması durumunda talep olumsuz olarak değerlendirilir.

   

  ş) Tapu müdürlüklerinden gelen veriler ile Bakanlığımız Bilgi Sistemindeki veriler arasında farklılık olması durumunda, tapu müdürlükleri ile yazışma yapılarak, malikin aynı ilçe içerisinde bulunan tüm tarımsal arazilerinin mülkiyet kayıtlarının gönderilmesi istenebilir.

   

  t) Tarım Reformu Uygulama Alanlarındaki satış, hibe ve trampa yolu ile mülkiyet devir işlemleri, 3083 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Diğer tarım arazilerinde ise 5403 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 5403 sayılı Kanun kapsamındaki satış işlemleri sırasında, toplam arazi miktarı yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altında ise ekonomik bütünlük oluşturan 3083 sayılı Kanun kapsamındaki arazilerin de satışı gerekmektedir.

  u) Mülkiyetin tamamı aynı kişiye ait tarım arazilerinin satış işlemlerinde, alıcının satışa konu tarım arazisine sınırdaş arazisi olması halinde, diğer kriterlere bakılmaksızın devrine izin verilir.

   

  ü) Farklı ilçe sınırları içerisinde bulunan ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan sınırdaş tarımsal arazilerin satış işlemleri de aynı ilçe sınırları içerisindeymiş gibi değerlendirilir.

   

   

  v) 5403 sayılı Kanuna göre toplulaştırma sahası ilân edilen yerlerle ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra toplulaştırma işlemleri sonuçlanıncaya kadar bu alanlarda toplulaştırmaya konu arazilerin mülkiyet ve zilyetliğinin devir, temlik, ipotek ve satış vaadi işlemleri genel esaslara uygun ise projeyi uygulayan birimin toplulaştırma projesinin uygulanması açısından sakınca olmadığına dair uygun görüşü alındıktan sonra sonuçlandırılır.

   

  y) Satış vaadi sözleşmesi işlemlerinde, satış vaadine konu taşınmazların hem sözleşme yapıldığı tarihte, hem de satış işlemi gerçekleştirildiği tarihte satış koşullarını sağlaması gerekmektedir.

   

  z) Kişinin satın almak istediği parsel veya parseller ile mevcut tarımsal arazisini yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırması halinde, satıcının arazi varlığı da yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altında veya satışa konu arazilerin satışı ile yeter gelirin altına düşmüyor ise, bu arazilerin mülkiyet devrine izin verilir.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Tarım Arazilerinde Miras Yolu ile Mülkiyet Devri İşlemleri

   
 1. 6537 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 15.05.2014 tarihinden önce gerçekleşen ölümlerde, murisin üzerine kayıtlı tarım arazilerinin intikal işlemleri bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

   
 2. 6537 sayılı Kanun'un yürürlüğünden önce ölen ve üzerinde tarımsal nitelikli taşınmaz bulunan murislerin mirasçılarında Kanunun yayımı tarihinden sonra ölüm olması halinde, Kanundan sonra ölen kişilerin mirasçılarının tarım arazilerindeki miras paylaşımları Kanunun geçici 5. Madde birinci fıkrası kapsamında yapılabilir.

   
 3. Kanunun yayımı tarihinden sonra ölen kişinin üzerinde, Kanunun yayımı tarihinden önce elbirliği mülkiyeti şeklinde edindiği tarımsal nitelikli taşınmazı olması halinde, bu taşınmazların paylaşımları Kanunun Geçici 5 inci Maddesi kapsamında yapılabilir.

   

  ç) Kanunun yürürlük tarihinden sonra vefat eden kişilerin üzerinde kayıtlı bulunulan tarım arazileri için mirasçıların tapu müdürlüğüne mülkiyet devri talebinde bulunması halinde, tapu müdürlüğü talebi Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir. Bakanlığımız İl/İlçe Müdürlüğü; ekonomik bütünlük, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayılarını da dikkate alarak, talep değerlendirilir.

   
 4. Kanunun yürürlük tarihinden sonra gerçekleşen ölümlerde, mirasçılar veraset ilamına göre elbirliği mülkiyeti (verasete iştirak) işlemi tesis edebilirler. Tesis edilen elbirliği mülkiyeti işlemi ile Kanun hükümleri çerçevesinde mülkiyetin devri tamamlanmış olmaz. Kanunun 8/C maddesi hükümleri çerçevesinde intikalin tamamlanması gerekir.

   
 5. Mirasa konu tarım arazileri İlçe bazında; ekonomik bütünlük, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kriterlerine göre değerlendirilerek devir işlemleri yapılır.

  f) Mirasçılar, mirasın açılmasından sonra bir yıl içinde mirasa konu tarım arazilerinden ekonomik bütünlüğe sahip olmayanları, farklı zamanlarda mirasçılara veya üçüncü kişilere aynen (pay ve paydaş sayısı artırılmadan) mülkiyet devrini gerçekleştirebilirler.

   

  g) Mirasçılar, mirasın açılmasından sonraki bir yıl içinde, ekonomik bütünlüğe sahip olan tarım arazilerinin mirasçılardan birine veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin katlarını sağlaması halinde birden fazla mirasçıya mülkiyet devirlerini aynı zamanda gerçekleştirebilirler.

   

  ğ) Mirasçılar mirasın açılmasından sonra bir yıl içinde, ekonomik bütünlüğe sahip olan tarım arazilerinin mülkiyet devirlerini (pay ve paydaş sayısı artırılmadan) üçüncü kişilere aynı anda gerçekleştirebilirler.

   

  h) Mirasçılar Kanunun 8/C maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine uygun olarak rızai taksim sözleşmesi düzenleyebilirler.

   

  ı) Murisin malik olduğu paylı tarım arazilerinde mirasçıların tamamının aynı parsellerde hissedar olmaları halinde, murisin sahip olduğu pay miktarı, miras payları veya anlaşma koşulları kapsamında mirasçıların paylarına dahil edilebilir.

   

  i) Mirasa konu olan tarım arazilerinin devir işlemleri, murisin ölümü tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bir yıl içinde tamamlanmaması durumunda, Kanunun 8/Ç maddesi hükümleri kapsamında Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için bildirim gönderilerek üç ay ek süre verilir. Bu süre bildirimin son varise ulaştığı tarihten itibaren başlar. Bu süre sonunda da devir işlemlerinin tamamlanmaması durumunda, Bakanlık mirasa konu tarımsal arazilerin devri için Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde resen dava açabilir. Ayrıca, Kanun gereği verilen süreler içinde mirasçıların her biri yetkili Sulh Hukuk Mahkemesinde paylaşımla ilgili dava açabilir.

   

  j) Mirasa konu tarımsal arazilerde; paylaşıma ilişkin Bakanlıkça veya mirasçılar tarafından açılan dava olması halinde, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kanunun 8/C maddesinin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde, Yönetmeliğin 9. maddesinin altıncı fıkrası gereğince mülkiyet devirleri yapılabilir.

   

  k) Devir işlemlerinin yapılması için Kanun gereği verilen bir yıllık ve üç aylık süreler içerisinde veya bu süreler tamamlandıktan sonra da, Kanunun 8/C maddesinin ikinci fıkrası veya 8/Ç maddesinin birinci fıkrasında ön görülen davaların açılmaması durumunda da, mirasçılar Kanun hükümlerine uygun olarak mülkiyet devri yapabilirler.

   

  l) Murisin üzerinde, ekonomik bütünlük oluşturmayan ve sınırdaş olmayan bir dekarın altında alana sahip bir veya birden fazla tarımsal arazi olması ve ekonomik bütünlüğe sahip başka arazisi olmaması durumunda, bu taşınmazlar için bildirim düzenlenmeyecektir.

   

  m) Üzerinde ipotek ve haciz şerhi olan araziler, Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilir. İntikal yapılması durumunda ise bu şerhleri mirasçılar kabul etmiş sayılır.

  n) 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında uygulanan arazi dağıtım projesi çerçevesinde, kendisine hazine arazisi dağıtılan murisin, bu kapsamda sahip olduğu araziler için 3083 sayılı Kanunun miras hükümleri uygulanır. Dağıtım tarım arazileri dışında kalan tarımsal arazilerde ise 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

   

  o) Kanunun yayımlandığı 15/05/2014 tarihi ve sonrasında gerçekleşen ölümlerde murisin üzerindeki kayıtlı tarımsal arazilerine ilişkin vasiyetnameler Kanun hükümlerine tabidir. Kanuna aykırı olarak tarım arazisi paylaşımı içeren vasiyetnameler uygulanamaz.

   

  ö) Kanunun yayımlandığı 15/05/2014 tarihi ve sonrasında gerçekleşen ölümlerde, mirasa konu olan ve varisler tarafından elbirliği tesis edilen tarım arazilerinin ekonomik bütünlüğün altında olması halinde, mirasçılar arasında pay temliki (devir) yapılabilir. Mirasa konu arazinin ekonomik bütünlüğün üzerinde olması halinde ise pay temliki (devir) yapacak olan mirasçının, mirasa konu olan ve ekonomik bütünlüğün üzerinde olan diğer tarım arazilerindeki paylarını da devretmesi gerekir.

   

  p) Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ve üzerindeki tarımsal arazilerin mülkiyet devirleri, harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır. 3083 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve arazi dağıtım projesi kapsamında olmayan yeter gelirli tarımsal arazilerdeki intikal işlemlerinde de aynı muafiyet uygulanır.

   

  r) Kanunun 8/C maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurulacak limited şirketlerin tescil işlemlerinde alınacak harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden muaftır.

   

  Kanun ve Yönetmelik hükümlerine ilişkin uygulamalarda birliktelik ve etkinliğin sağlanması amacıyla ilgi tarih ve sayılı talimat yürürlükten kaldırılmış olup, uygulamaların yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılması hususunda;


Sıkça Sorulan Sorular

​....

İlçelerimizde Yeter Gelirli Arazi Büyüklükleri

YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ

 

Arazinin bulunduğu İlçedeki, ortalama bir ailenin geçimini sağlayacak geliri elde edebileceği arazi büyüklüğüdür.

 

KAYSERİ İLİNDE İLÇE BAZINDA
YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ
İlçeSulu Arazi
(Da)
Kuru Arazi
(Da)
Dikili Arazi
(Da)
Örtüaltı Arazi
(Da)
Akkışla75135103
Bünyan65155103
Develi70155103
Felahiye95170103
Hacılar65200103
İncesu65200103
Kocasinan65200103
Melikgazi65170103
Özvatan100175103
Pınarbaşı75200103
Sarıoğlan65170103
Sarız80155103
Talas100200103
Tomarza75155103
Yahyalı60140103
Yeşilhisar60180103

 

Tarım arazileri, Bakanlıkça belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında İFRAZ EDİLEMEZ, BÖLÜNEMEZ.

 

 

ASGARİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ

 

Üretim faaliyet ve girdileri, rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal araziden elde edilen verimliliğin, aynı arazinin daha fazla küçülmesi halinde elde edilemeyeceği, Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğüdür.

 

 Tarım arazileri, Bakanlıkça belirlenen bu büyüklüklerin altında HİSSELENDİRİLEMEZ.


''