2018 Yılı Biçerdöver Kontrol Hiz. Tebliği

Kayseri  İli Mülki Hudutları Dahilinde 2018 Yılı Biçerdöver Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesiyle İlgili Valilik Tebliği                                                                                                                     

Tebliğ Tarihi    : 04/06/2018

Tebliğ No        : 2018 /01

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu tebliğ; tarla bitkilerinin (buğday, arpa, soya, çeltik, mısır, ayçiçeği, yulaf, çavdar, nohut, aspir vb.) zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıp ve hasarlarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amacıyla Kayseri İli mülki hudutları dahilinde; biçerdöverlerin çalıştırılmaları, kullanımları, kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 2- Eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve kamu güveninin korunması amaçlanan bu Tebliğ, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın   Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 ve 40. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Biçerdöver Sahipleri ve Biçerdöver Operatörlerinin Sorumlulukları

Madde 3- Kayseri İli mülki hudutları dahilinde 2018 yılı hasat sezonunda, biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörlerinin aşağıda belirtilen hususlara uymaları zorunludur.

 1. "G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi" veya "Biçerdöver Operatör Belgesi" bulunmayanlar biçerdöver operatörü olarak çalışamayacak ve biçerdöver sahipleri tarafından çalıştırılamayacaktır.
 2. Biçerdöver sahipleri ve operatörleri 2018 yılı için Kayseri İli mülki hudutları içerisinde yapılacak hasat sırasında  % 2 ürün kayıp oranını geçmeyecektir. Arazi durumuna göre ürün kaybı indeksi değerleri dikkate alınacaktır.
 3. Biçerdöver sahipleri, 6'şar kiloluk 2 adet yangın söndürücü cihazı bulunmayan biçerdöverleri çalıştıramayacaktır.
 4. Biçerdöver sahipleri ve biçerdöver operatörleri, yetkili kontrolörlerce talep edilmesi halinde kimliklerini ibraz etmek zorundadırlar.
   
  Bildirim

  Madde 4-Ürün sahipleri, hasatta fazla ürün kaybına sebep olan biçerdöver operatörlerini en yakın İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildireceklerdir. Ürün sahipleri, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince yapılacak eğitim ve yayım faaliyetlerine katılacaktır.

                Biçerdöver kira ücretlerinin belirlenmesinde esas, karşılıklı anlaşma olacaktır. Ürün sahibi veya ürün sahiplerini temsilen muhtarlık, belediye başkanlıkları, ziraat odası başkanlıkları veya çiftçi mallarını koruma başkanlıklarınca, hizmet vericiler olan biçerdöver sahibi veya sahipleri ile hukuki geçerliliği olan sözleşme yapacaklar. Biçerdöver hasat ücretleri yapılacak sözleşmede belirtilecektir.

  Kontroller

  Madde 5- 2018 yılı biçerdöverle ürün hasadında tarla kontrolleri, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından hasat tekniği konusunda eğitimli ve yetki belgesi verilmiş teknik elemanlarca yapılacaktır.

  İdari yaptırım Kararının Tespiti ve Uygulanması

              Madde 6- Kontroller sırasında bu tebliğin 3. Maddesinde yer alan hususlardan bir veya birkaçının ihlal edildiğinin tespiti halinde "Yetkili Kontrolör Belgesi" verilmiş kontrolörlerce Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı ekindeki İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulacak ve Mülki İdare Amirinin onayına sunulacaktır.
   
  Yaptırımlar

  Madde 7- Bu tebliğin 3. Maddesine uymayanlara, davranışları başka bir suç oluşturmuyorsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddelerine uygun olarak eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçilerek kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla işlem yapılacak, muhalefet edenler veya zorluk çıkaranlar hakkında da yetkili kontrolörün talebi halinde ilgili makamlarca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi sağlanacaktır.

  Yaptırımların Uygulanması

              Madde 8- Bu tebliğin 3. maddesinin (a) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlerin her birine ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Biçerdöver operatörü aynı zamanda biçerdöverin sahibi ise ihlal edilen her bir fiil için tek idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası,  2018 yılı için 259,00 TL 'dir. (Ikiyüzellidokuz Türk Lirasıdır.)

  Bu tebliğin 3. maddesinin  (b) bendine aykırı davranan  biçerdöver kullanıcısı operatöre 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası,  2018 yılı için 259,00 TL 'dir.( Ikiyüzellidokuz Türk Lirasıdır.)

   Bu tebliğin 3. maddesinin (c) bendine aykırı davranan biçerdöver sahiplerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası,  2018 yılı için 259,00 TL 'dir.( Ikiyüzellidokuz     Türk Lirasıdır.)

  Bu tebliğin 3. maddesinin (d) bendine aykırı davranan biçerdöver sahipleri ve biçerdöver kullanıcısı operatörlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır. Bu idari para cezası 2018 yılı için 124,00 TL'dir .(Yüzyirmidört Türk Lirasıdır.)

              Madde 9- İdari para cezası uygulaması, İdari Yaptırım Karar Tutanağı Formu doldurulup Mülki İdare Amirinin onayı alındıktan sonra ilgilinin kendisine veya adresine tebliği usulüne göre yapılacaktır.

  Tebliğin Uygulanması

  Madde 10- Bu karar 2018yılı için geçerli olup, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Muhtarlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar uygulamanın yerine getirilmesi ile görevli ve takibinden sorumludurlar.

   Madde 11- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre biçerdöver sahipleri biçerdöverlerini ziraat odalarına tescil ettirmek, tescil belgesi ve plaka almak zorundadırlar. Bu nedenle biçerdöverlerin karayollarındaki hareketlerinde trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerekli kontroller yapılacak, biçerdöverlerinin tescil işlemlerini yaptırmamış ve plaka almamış biçerdöver sahipleri hakkında polis ve jandarma trafik görevlileri tarafından yasal işlem yapılacaktır.

  İlan

  Madde 12- Bu karar Kaymakamlıklar, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından umumi vasıtalarla ilan edilerek ilgililere duyurulacaktır.


''