2018 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi Tebliği

 Kayseri  İli Mülki Hudutları Dahilinde 2018 Yılı Anız Yangınlarının Önlenmesi İle İlgili Valilik Tebliği

Tebliğ Tarihi  : 04/06/2018

Tebliğ No       : 2018/02 

Amaç

 Madde 1- Bu tebliğin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2-  Bu tebliğ, yukarıda açıklanan amacın gerçekleştirmesini sağlamak için, İlimiz mülki hudutları dahilinde; anız yakılmasının önlenmesi konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3-

a) Eğitim-Yayım Çalışmalarında Yasal Dayanaklar: 

16 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Anız Yakılmasının önlenmesi Hakkında Tebliği (1998/26)" Bakanlığımızca yürütülmektedir.

29.11.2011 tarih ve B.12.O.HKM.O.02.144/MEV-201 1-127/66 sayılı Bakanlık Merkez Teşkilatı Görev yönergesinin 76. maddesinin "f' bendinde "Tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılması için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapmak" açıklaması ile anız yakılmasının önlenmesi hususundaki eğitim ve yayım çalışmaları Başkanlığımız Çiftçi Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığının görevleri arasında açıklanmıştır.

Buna ilaveten; 08.07.2011 tarih ve B.12.O.FKM.O.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı Görev yönergesinin 7. maddesinin 2.bendinin, "d" şıkkında "ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek" görevi Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevleri arasında açıklanmıştır.

b) Cezai İşlemelerde Yasal Dayanaklar: 

2872 Sayılı Çevre Kanunu' nun, Ek-1 Maddesinin (Ek: 26/4/2006 — 5491/23 md.) "c" bendinde "Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem plânı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir." açıklamasına göre "ikinci ürün ekilişi yapılan illerde, Valilik Makamının izni ile kontrollü anız yakmaya izin verilebilir" açıklamaları yapılmaktadır.

Buna ilaveten; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 2018/1 nolu Tebliğ'inde "anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır." açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır.

c) 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri.

d) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi.

Bu itibarla güncellenmiş haliyle 2018  yılı için anız yakanlara dekar başına 48,58 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları:

Madde 4-

1- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

2- Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

3- Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir.

4- Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir.

5- Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin köy muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır.

6- Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dâhil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

7- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir. Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir. 

8- Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

9- 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi köy muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüklerince yapılacaktır.

10- Kontrol görevlileri halkın ve köy muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri orman piknik mesire yerleri dışında ateş yakma konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları:

Madde 5- İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile Ziraat Odası Başkanlıkları:

1- Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek ve zararları etraflıca anlatılacaktır.

2- Yapılacak eğitim yayım çalışmalarında yerel yönetim imkanları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yapılan saha kontrollerinde ve ihbarlar sonucu yapılan anız yangınlarına ilişkin tutulan tutanaklar yasal işlem uygulanmak üzere İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 6- Karayolları Şube Müdürlüğü :

Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube Müdürlüğünce yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacak. Yol kenarlarında anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır.

Madde 7-  İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü:

1- Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır.

2- Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere  tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 8-  Milli Eğitim Müdürlüğü :

Anız yangınlarının zararlı etkilerinin çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır. Yapılan çalışmalara ilişkin uygulama raporu Kasım ayı itibariyle İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 9- Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri: 

1-Orman Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Köy toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak denetimler artırılacak yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

2-İhbarlara acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır.

3-Alınan önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına sebep olanlar hakkında anız yangınının orman alanına 4 km mesafede olması halinde 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 10- Belediye Başkanlıkları:

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.

Madde 11- Mahalle Muhtarlıkları :

Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak Valiliğimizce yayınlanan bu tebliğ kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Madde 12-  İl Çevre ve Şehircilik  Müdürlüğü: 

1-Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır.

2-Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.

2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesine dayanılarak 2018 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 28 Aralık 2017 tarih ve 30284 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2018/1 no'lu tebliğ ile belirlenmiştir.

3-Söz konusu tebliğde "Bu Kanunun ek I inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası verilir" hükmü ile "Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır' açıklaması yer almaktadır.

 

4-Valilik Tebliğine muhalefet etmekten Kabahatler Kanununun 32.maddesine göre 2018 yılı için 259.00 TL idari para cezası verilecektir.

 

5-Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Aralık ayı itibariyle İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne gönderilecektir

Madde 13-

İlimiz sınırları içerisinde, ikinci ürün ekilişi yapılmadığından, 2872 sayılı Çevre Kanununun EK-I Maddesinin ( EK:26/4/2006-5491/23 md.) c bendinde ". . ..ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir" açıklamasına rağmen kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.

Mahalle muhtarlarının çiftçilere; yasaklama kararlarına ve talimatlara uymamaları durumunda haklarında işlem yapılacağını tebliğen duyurmaları gerekmektedir.

Çiftçilerimizin alınan kararlara titizlikle uymaları, ormanlarımızın ve doğal kaynaklarımızın korunması açısından önem taşımaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğinin yapılmasını önemle rica ederim.


''