Tarım Arazilerinin Bölünmesine Son

​Tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla bölünmesini önlemek amacıyla çıkarılan "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 6537 Sayılı Kanun" 15.05.2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesine ilişkin mevzuat hükümleri, 26 Ağustos 2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6716 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sonrası İl Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Arazi Edindirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

6537 Sayılı Kanunla, tarım arazilerinin devir işlemleri, miras yolu ile intikali, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarım arazisi büyüklüklerinin belirlenmesi, bugüne kadar parçalanmış olan tarım arazilerinin tekrar ekonomik büyüklüklere ulaştırılması ve bölünmelerinin önlenmesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Değişen Kanunla; tarım arazilerimiz artık bölünmeyecek ve daha fazla küçülmeyecek, çiftçilerimiz kendilerine yetebilecek olan arazilerde tarım yapacaklardır.

Tarım Arazilerinin Mevcut Durumu ve 6537 Sayılı Kanunun Gerekçesi

Tarım, Ülkemiz için yaşamsal bir sektör olmakla birlikte aynı zamanda çok önemli yapısal sorunlara da sahiptir. Türkiye tarımının en önemli sorunlarının başında, işletme sayısının fazlalığına karşın işletme başına düşen ortalama arazi miktarının 59 dekar gibi çok az bir büyüklükte olması gelmektedir. Ülkemizde 23,8 milyon hektar tarım arazisi, 3 milyon tarımsal işletme ve bu işletmelerde 40 milyon hissedar bulunmakta olup, işletme başına düşen parsel sayısı ise 10'dur.

İlimizdeki ortalama işletme büyüklüğü, 110,65 dekar ile Ülkemiz ortalamasının üzerinde olmakla birlikte, işletmelerin parçalılık durumuna baktığımızda, Ülke ortalamasından çok farklı olmayan bir yapı karşımıza çıkmaktadır. İlimizde çiftçi kayıt sistemi verilerine göre 27.195 adet tarım işletmesi bulunmakta olup, ortalama işletme büyüklüğü 110,65 dekar ve işletme başına düşen parsel sayısı ise 11,6 adettir. İlimizde 50 dekarın altında arazi büyüklüğüne sahip işletmelerin oranı % 25,47 iken, 100 dekarın altında araziye sahip işletmelerin oranı ise % 63,75'tir.

Gerek İlimiz için gerekse Ülkesel boyutta tarım arazilerinin küçük ve parçalı olmasının en önemli nedenlerinden birisi miras hukukudur. Miras hukukunun düzenlenmemesinden kaynaklanan bu sorun, tarım işletmelerinin verimli olarak işletilmesini önlerken "ticari tarım" yerine, "geçimlik tarım" yapılmasına neden olmakta, bu da üretici gelirinin düşük kalmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sulama, toplulaştırma gibi altyapı yatırımları, çok daha pahalıya mal olmakta ve yatırımların etkinliği azalmaktadır.

Gelişmiş Ülkelerde toprak rejiminde arazi bölünmesinin önüne geçen Kanunlar var iken, Ülkemizde ise 1926 yılındaki Medeni Kanun doğrultusunda yapılan miras paylaşımları nedeniyle küçük parseller oluşmuş ve küçülen işletmelerde üretim maliyetleri arttığından rekabet edebilir bir üretim yapılamaz hale gelmiştir.

Miras kalan tarım arazileri için, dünyanın gelişmiş birçok ülkesinde farklı yöntemler uygulanmasına rağmen, topraklar bölünmemektedir. İngiltere'de, miras kalan araziler en büyük kardeşe verilmektedir. Fransa ve Almanya'da kardeşlerden birisi miras kalan toprakları alarak diğer kardeşlere cüzi bir miktar ödeme yapmakta ve toprakların tamamı bir kişide kalmaktadır. İspanya ve İtalya'da topraklar ehil mirasçıya devredilirken, Amerika'da ise bedeli karşılığında satılma mümkün olmakla birlikte arazi bölünmemektedir. 

Bakanlığımız da sektörün en önemli yapısal sorunu olan tarım arazilerindeki bölünmeyi önlenmek amacıyla, 2006 yılında harekete geçmiş ve başlatılan anket, algı analizleri ve Dünya'da bu konudaki çalışmaların incelenmesi sonrası 6537 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 15 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeyle; Tarım arazilerinin mirasçılar arasında paylaşımı ile birlikte tarımsal arazilerin satış usulleri düzenlenmiş, ayrıca bugüne kadar parçalanmış olan tarım arazilerinin tekrar ekonomik büyüklüklere ulaştırılması şartları belirlenmiştir.

 

Sık Karşılaşılan Sorular ve Cevapları

ARAZİ SATIŞ İŞLEMLERİ

1.SORU: Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ne demektir ve ne kadardır?

CEVAP: Bir ailenin kırsal alanda geçimini temin edeceği geliri sağlayacak arazi büyüklüğüdür. Bu büyüklükler Bakanlık tarafından bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin Kanuna ekli (1) sayılı listede yer almak ta olup, sulu, kuru, dikili ve örtü altı arazi kullanımları için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

2.SORU: Yeter gelirli arazi büyüklükleri nasıl belirlendi?

CEVAP: Yeter gelir hesabında, tarım sektöründe kişi başına düşen milli gelirin (3.650 $) en az dört katı geliri sağlayacak toplam arazi büyüklüğü esas alınmıştır. (Yıllık gelir 31.000 TL, aylık gelir 2.580 TL'dir).

3.SORU: Asgari bölünemez parsel büyüklüğü nedir ve ne kadardır?

CEVAP: Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 20 dekar, dikili tarım arazilerinde 5 dekar ve örtü altı tarımı yapılan arazilerde ise 3 dekar olarak belirlenmiştir.

4.SORU: Benim köyümde bölünemez arazi büyüklüğü ne kadardır, nasıl öğrenebilirim?

CEVAP: Kanunun Ek-1 sayılı cetvelde İlçe bazında bu büyüklükler belirlenmiştir.

5.SORU:Kardeşlerimden devir aldığım arazileri üçüncü şahıslara

satabilecek miyim?

CEVAP: Tarım dışından kaynaklı değer artışı üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla mirasçıların muvafakati alınarak satılabilir. Alacak üçüncü kişi bu şartı kabul etmiş sayılır.

6.SORU: Üçüncü şahıslara satış durumunda kardeşlerin saklı olan hakları nasıl korunacak?

CEVAP: Devir işlemi yapıldığı aşamada tapuya şerh konularak.

7.SORU: Başka İl/İlçe veya Köyde bulunan arazimi satabilecek miyim?

CEVAP: Ekonomik bütünlük içerisinde olmayan araziler satılabilecek. Ekonomik bütünlük, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebilecek uzaklık ve küçüklükte olması durumunu ifade eder.

8.SORU: Benim mahallem gibi 3083 Sayılı Kanun kapsamında bulunan alanlarda 15.05.2014 tarihinden sonra meydana gelen ölümlerde, miras, intikal, satış, hibe ve rızai taksim gibi işlemler nasıl yapılacaktır.

CEVAP: 3083 sayılı Kanun kapsamında Uygulama Alanı olarak ilan edilen yerlerde bulunan şahıs arazisinde, 15.05.2014 tarihinden sonraki intikal işlemleri, 6537 sayılı Kanunun 8/B ve 8/C maddesine göre yapılırken; satış, hisseli satış, izaleyi şuyu davaları sonucunda icra yoluyla satış, ifraz, vasıf değişikliği, devir, vb. tapu işlemleri ise 3083 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatları doğrultusunda yapılacaktır.

MİRASLA İLGİLİ KANUNUN GETİRDİKLERİ

​9.SORU: Mirasçıların, miras üzerinde anlaşmaları halinde mirasa konu mallar ile ilgili seçenekleri nelerdir?

CEVAP:

- Mirasçılar, üzerinde anlaşma sağladıkları mirasçıya kendi paylarını Tapu Müdürlüklerinde devredebilirler. Bu devir işleminde arazi bedeli mirasçılar arasında belirlenebilecektir, gerektiğinde kredi imkânlarından yararlanacaklardır.

- Aile malları ortaklığı şeklinde ortak kullanabilirler, bu durum tapu kayıtlarında beyanlar hanesine şerh edilecektir.

- Hisse payları oranında ortak oldukları Limited şirket kurabilir, arazilerini şirket adına tescil ettirebilir ve şirket kimliği altında faaliyete devam edebilirler. 

- Mirasçılar mirasa konu tarımsal arazilerinin tamamını üçüncü şahıslara satış sureti ile tasfiye edebileceklerdir.

10.SORU: Aile Malları Ortaklığı Nasıl İşletilecek?

CEVAP:

Mevcut durumda uygulanmakta olan;

     - Hissedarlar arasında ortak kullanım,

     - Bir hissedara kiralama,

     - Bir hissedarın yarıcılık yapması,

     - Üçüncü şahısla ortakçılık, kiralama veya yarıcılık yöntemlerinden birisi kullanılacaktır.

11.SORU: Mirasta devir işlemi için bir süre var mıdır? Varsa süresi içinde yapılmazsa ne olur?

CEVAP: Vardır. Bu süre bir yıldır. Bu süre geçirilirse Bakanlıkça mirasçılara 3 ay süre verilecek ve bu süre içinde devir işlemleri yapılmadığı takdirde Bakanlık devir işlemlerini re'sen yapacaktır.

12.SORU: Mirası bir mirasçının alması durumunda, diğer mirasçıların payları nasıl ödenecektir?

CEVAP: Mirasa konu arazinin tarımsal değeri hesaplanarak diğer hissedarların payları oranında ödenecektir.

13.SORU: Mirası devralan mirasçının ödeme gücü bulunmadığı takdirde, ödeme nasıl olacaktır?

CEVAP: Öz kaynakları ile ödeme imkânı olmazsa, Bakanlıkça bankalardan kullanacakları kredi için faiz desteği verilebilecektir.

14.SORU: Araziyi alan mirasçı sulh hâkiminin kararından itibaren en geç bir yıl içerisinde ödeme yapmaz ise ne olacak?

CEVAP: Sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin diğer istekli mirasçılara devrine, istekli mirasçı olmaması halinde açık artırma ile satılmasına karar verecektir.

15.SORU: Tarım arazisi dışındaki mirasa konu malların durumu ne olacaktır?

CEVAP:

- Mirasa konu araziler için zorunlu olan araç, gereç ve hayvanların mülkiyetinin, mirası alan mirasçının istemesi halinde mirasçılar gerçek değeri üzerinden devredilebilir.

- Tarım arazileri ile sıkı sıkıya bağı olmayan taşınır veya taşınmaz mallar, ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

16.SORU: Mirasçı ölmeden önce ehil mirasçıyı belirleyebilir mi?

CEVAP: Belirleyebilir, diğer mirasçıların itiraz etmesi halinde ehil mirasçıyı Sulh Hukuk Hâkimliği belirler.

17.SORU: Tarım arazilerini devir alacak kişinin önceliği nasıl belirlenecektir?

CEVAP: Tarım Arazilerinin devri öncelikle ehil mirasçıya yapılır.

18.SORU: Ehil mirasçı kriterleri nelerdir?

CEVAP:

- Birinci öncelik geçimini mirasa konu tarımsal araziden sağlama,

- Kişisel yetenek ve durumu, mirasa konu tarımsal araziyi işlemeye konu olması,

- Eğitimi, deneyimi, tarımsal örgütlere üyelik durumu vb. kriterlere bakılacaktır.

19.SORU: Birden fazla ehil mirasçı olması durumunda ne olacak?

CEVAP: Geçimini yalnızca bu arazilerden sağlayan ve başka gelir kaynağı olmayan mirasçıya öncelik tanınacak.

20.SORU: Kadınlar ehil mirasçı olabilir mi?

CEVAP: Kriterleri sağlaması durumunda ehil mirasçı olarak belirlenebilir.

21.SORU: Ehil mirasçı olmaması durumunda ne olacak?

CEVAP:Ehil mirasçı olmaması halinde en yüksek bedeli teklif eden istekli mirasçıya devir yapılacak.

22.SORU: Kardeşime devrettiğim arazi üzerinde gelecekte benim bir hakkım olacak mı?

CEVAP: Devredilen tarım arazisinin devirden itibaren 20 yıl içerisinde tarım dışı kullanımdan dolayı meydana gelecek değer artışlarından payları oranında hissedarların hakkı saklıdır.

23.SORU: Mirasçılardan biri veya tamamı reşit değilse durumu ne olacak?

CEVAP: Varsa diğer mirasçılardan birine veya üçüncü bir kişiye arazilerin yönetimini tedbiren verebilir.

24.SORU: Miras bırakanın borçları ile ilgili nasıl işlem yapılacaktır?

CEVAP: Miras bırakanın borçları var ise ehil mirasçıya bırakılan arazilerin tarımsal değeri hesaplanarak borçlar düşüldükten sonra diğer mirasçıları payları ödenir.

25.SORU: Mirasın devredilmesi işlemlerinde vergi kolaylıkları olacak mı?

CEVAP: Miras ile ilgili devir işlemlerinde alınan harçlar ve damga vergisi alınmayacaktır.

26.SORU: Kendisine arazi verilmeyen ve köyde yaşamak zorunda olan kardeşlerin durumu ne olacak?

CEVAP: Kardeşlerden birisi araziyi almaya muktedir oluncaya, diğerleri de başka bir geçim imkânı buluncaya kadar, aile malları ortaklığı şeklinde ortak kullanım yapmak sureti ile mevcut durumlarını bir süre daha devam ettirebilirler.

27.SORU: Şehirde yaşayan ve köyde ev yapmak isteyen mirasçılar ne yapacaktır?

CEVAP: Bu tür talepler olması durumunda uygun arazilerde köy gelişme alanları planlanarak bu kişilerin köylerinde ev sahibi olmalarına yardımcı olunacaktır.

28.SORU: Babamız üç yıl önce öldü, biz 4 kardeşiz, arazi intikallerimizi yaptırdık ancak araziler ifraz edilmedi. Yeni yasa bizimle ilgili ne getiriyor?

CEVAP: Ölüm kanundan önce gerçekleştiği için önceki kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

PARÇALANMIŞ ARAZİLERİN DURUMU VE ARAZİ EDİNME 

29.SORU: Öngörülen Yasadan önce bölünmüş mevcut küçük hisseli arazilerin durumu ne olacak?

CEVAP:Bu araziler mevcut durumları ile kullanılmaya devam edilecek. Ancak bu arazilerin de ekonomik büyüklüklere kavuşturulması için; Araziyi kullanan çiftçilere kredi desteği sağlanarak diğer hisseleri alması konusunda kolaylıklar sağlanacaktır. Arazi toplulaştırma projeleri ile bu arazilerin ekonomik büyüklüğe ulaşması sağlanacaktır.

30.SORU: Öngörülen Yasadan önce bölünmüş ve itilaflı durumda olan hissedarlarla ilgili ne getirilmektedir?

CEVAP: Bakanlık arazi edindirme kurumu gibi çalışarak hissedarların alım satım işlemleri ile ilgili anlaşmaları konusunda destek sağlanacaktır. Ayrıca, ihtilafları gidermek amacıyla Bakanlığın talebi üzerine kamulaştırma, alım ve satım işlemleri Maliye Bakanlığı tarafından ilgili mevzuatına göre yerine getirilecektir.

31.SORU: Köyümde birden çok parselde hissedar durumdayım. Hisselerim küçük ve birçok parselde oldukları için satamamaktayım. Kanunda bu konu ile ilgili ne tür yenilikler var?

CEVAP:

- Bu durumda olan kişiler, hisse miktarlarındaki arazilerinin tamamını hissedar oldukları parseli kullanan kişilere satabilirler, alıcının ekonomik durumunun iyi olmadığı durumlarda "arazi edindirme" kredilerinden yararlanabilirler.

- Hissedar oldukları kişinin satın almak istememesi veya değerinin altında teklif vermesi durumunda, komşu parsellerin sahiplerine satabilir, hissedarların muvafakati ile arazide gerekli ifraz ve tevhid yapılabilir.

- Bu durumda olan kişilerin sayısının çok olması halinde köylerinde bir araya gelerek arazi toplulaştırması talep edebilirler. Toplulaştırma işleri arazi edindirme işlemiyle birlikte yürütülecektir.

- Satıcıların ve alıcıların listesi oluşturulacak, alıcı yoksa satış işlemi gerçekleşmeyecektir.

32.SORU: Tarım arazilerinin değer tespiti nasıl yapılacaktır?

CEVAP: Tarımsal arazilerin gelir değeri, arazilerin optimum koşullarda işletilmesi halinde elde edilecek yıllık ortalama net gelirine göre hesaplanacaktır. Bu hesaplama aşağıdaki şekilde yapılacaktır;

Değerleme yapılan yıl içinde çiftçi eline geçen ürün fiyatlarıyla (TÜİK verileri esas alınacak), ürünlerin Bakanlık sistemlerindeki son beş yıllık verim ortalamaları çarpılarak yıllık ortalama gayrisafi üretim değeri hesaplandıktan sonra, değerleme yapılan üretim dönemi için Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerince belirlenecek olan bölgede yetiştirilen hakim ürünler için yapılan ortalama yıllık üretim masraflarının yıllık ortalama gayrisafi üretim değerinden çıkarılması sonucu, arazinin yıllık ortalama net geliri tespit edilecektir. Daha sonra tespit edilen bu yıllık ortalama net gelirin yirmi yıl ile çarpılması sonucu oluşan değer, tarımsal arazilerin gelir değeri olarak dikkate alınacaktır.

Tarımsal gelir değerine yapılacak itirazlar; hesaplamada kullanılan arazilerdeki ürün deseni ve verimleri, ürün maliyetleri ve çiftçi eline geçen fiyatlar üzerinden yeniden değerlendirilecektir. Arazilerin ürün desenine, maliyetlerine ve çiftçi eline geçen fiyatlara yapılacak itirazlarda Bakanlık ve TÜİK sistemlerindeki kayıtlar esas alınacaktır.

33.SORU: Mevcut ekonomik olarak kullanılamayan arazilerin durumu ne olacaktır?

CEVAP: Bu araziler mevcut durumları ile kullanılmaya devam edilecek. Ancak bu arazilerin de ekonomik büyüklüklere kavuşturulması için;

     - Araziyi kullanan çiftçilere kredi desteği sağlanarak diğer hisseleri alması konusunda kolaylıklar sağlanacaktır.

     - Kamulaştırma ve alım ile satım işlemleri Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

     - Arazi toplulaştırma projeleri ile bu araziler ekonomik büyüklüğe ulaştırılarak rayiç bedel üzerinden satılması sağlanacaktır.

34.SORU: Kanunun yürürlüğünden önce intikal eden çok hisseli veya hissedarların bulunamaması nedeniyle çözüme ulaşamayan arazilerin durumu ne olacak?

CEVAP: Çok hisseli veya hissedarlarına ulaşılmasında sıkıntı yaşanan araziler kamulaştırılarak hissedarların alacakları banka hesaplarına yatırılacaktır. Daha sonra bu araziler araziyi kullanan veya arazisini büyütmek isteyen çiftçilere satılacaktır.

35.SORU: Sıfırdan tarım arazisi satın almak isteyen şahıslar bu kanunun sağladığı kredi avantajlardan yararlanabilecek mi?

CEVAP: Bu kanunun yayımı tarihinden sonra arazi edinen şahıslar kanunda yer alan kredi avantajlarından yararlanamayacaktır.

36.SORU: Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmeliğin 13.maddesindeki; "Malikin arazilerinin tamamının alımı için istekli olmaması durumunda, Bakanlık bu arazilerin en az % 50'sinden az olmamak şartı ile mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan maliklere satışına izin verebilir. Satışı yapılmayan tarımsal arazilerle ilgili olarak, Kanunun 8/K Maddesi hükümleri uygulanır" denilmektedir. Bu tür arazilerde Kanunun 8/K maddesi hükümleri nasıl uygulanacaktır?

CEVAP: Bu şekildeki satış taleplerinde, malikçe aynı anda satışı yapılamayan kalan tarımsal arazilerin; 5403 sayılı Kanunun 8/K maddesindeki "arz talep listelerinin oluşturulması" şeklinde ifade edilen hüküm uyarınca, parsel bilgileri ve arazi değerinin belirlenmesine yardımcı olacak diğer özellikleri ile birlikte, İl Müdürlüğünce Excel ortamında tarımsal arazi arz listelerine alınması sağlanmak suretiyle satıcılar listesi oluşturulacaktır. Alıcılarla ilgili olarak da, almak istedikleri tarımsal arazinin miktarı, yeri, nitelikleri vb. bilgileri ihtiva edecek şekilde talep listeleri oluşturulacak ve tarafların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapılabilecektir. Bakanlık tarafından söz konusu işlemle ilgili hazırlanan program tamamlandığında, İlimizde satışa konu tarımsal arazilerle ilgili arz ve talep listelerine internet erişimi sağlanmış olacaktır. 

İlimizde Yeter Gelirli ve Asgari Tarımsal Arazi Büyüklükleri

​YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ

Arazinin bulunduğu İlçedeki, ortalama bir ailenin geçimini sağlayacak geliri elde edebileceği arazi büyüklüğüdür.

​​​​​ ​ ​ ​ ​KAYSERİ İLİNDE İLÇE BAZINDA YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ
İlçeSulu Arazi (da)Kuru Arazi (da)Dikili Arazi (da)Örtüaltı Arazi (da)
​Akkışla​75​13510​3​
​Bünyan​65155​​10​3
​Develi​70155​​10​3
​Felahiye​95​170​10​3
​Hacılar​65​200​10​3
​İncesu​65​200​10​3
​Kocasinan​65​200​10​3
​Melikgazi​65​170​10​3
​Özvatan​100​175​10​3
​Pınarbaşı​75​200​10​3
​Sarıoğlan​65​170​10​3
​Sarız​80​155​10​3
​Talas100​​200​10​3
​Tomarza​75​155​10​3
​Yahyalı​60​140​10​3
​Yeşilhisar​60​180​10​3

Tarımsal araziler, Bakanlıkça belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında İFRAZ EDİLEMEZ, BÖLÜNEMEZ

ASGARİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ 

Üretim faaliyet ve girdileri, rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal araziden elde edilen verimliliğin, aynı arazinin daha fazla küçülmesi halinde elde edilemeyeceği, Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğüdür.


Tarım arazileri, Bakanlıkça belirlenen bu büyüklüklerin altında HİSSELENDİRİLEMEZ.

Mevzuata İlişkin Uygulama Rehberi

​Mevzuata İlişkin Uygulama Rehberi'ne ulaşmak için tıklayınız...

Miras ve Satış Yoluyla Bölünmenin Önlenmesi Konulu Sunular

Miras ve Satış Yoluyla Bölünmenin Önlenmesi Konulu Sunu​ya ulaşmak için tıklayınız...

Mirasçılara Yapılacak Bildirimler Konulu Sunuya Ulaşmak İiçn Tıklayınız...

TAMİTS Klavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız...

Konu İle İlgili Liflet

Tarım Arazilerinin Satış Şartlarına İlişkin Tablo

 

Tarım ve Teknik Dergisi'nde "Tarım Arazilerinin Miras ve Satış Yoluyla Bölünmesine Son" Konulu Makale

Tarım ve Teknik Dergisi'nde "Tarım Arazilerinde Parçalılık ve 6537 Sayılı Kanun" Konulu Makale

"6537 Sayılı Kanun Uygulamaları" Hakkındaki Kayseri Anadolu Haber'de Yayımlanan Röportaj...

 

Konu ile ilgili röp​ortaja ulaşmak için tıklayınız...

Miras Kalan Arazilerin İntikaline İlişkin Kamuoyu Duyurusu

MİRAS KALAN TARIM ARAZİLERİNİZİN İNTİKALİNİ YAPTIRDINIZ MI?

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik öngören 6537 Sayılı Kanun gereği; mirasa konu tarım arazilerinin intikalinin murisin (miras bırakan) ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerekmektedir.

Ancak Bakanlığımız veri tabanında yapılan sorgulamada, İlimizde murisin vefatından sonraki 1 yıl içerisinde intikal işlemlerini yaptırmayan 11.500 mirasçı olduğu tespit edilmiştir. İntikal işlemlerini yasal süresi içerisinde yaptırmayan mirasçılara,  Bakanlığımız tarafından ekte örneği yer alan tebligatlar gönderilmiş olup, ilgili mevzuat gereği bu mirasçılara tebliğ tarihinden itibaren üç ay ek süre verilmiştir.

 Kendisine tebligat ulaşan mirasçıların, bu üç aylık süre içerisinde aşağıdaki seçenekler doğrultusunda mirasa konu tarım arazilerinin intikal işlemlerini yaptırması gerekmektedir.

 a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devri,

b) Türk Medeni Kanununa göre noter senedi ile kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devri,

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları ve Türk Ticaret Kanununa göre kuracakları limited şirkete devri,

ç) Mirasa konu tarımsal arazilerin tamamının aynı anda üçüncü kişilere devri.

 Söz konusu tebligatla kendisine tanınan üç aylık ek süre sonunda mirasçıların intikal işlemini yaptırmaması durumunda, Bakanlığımız Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde; arazilerin talepte bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için resen dava açma yetkisine sahiptir.

 Mirasçılar tarafından tarım arazilerinin paylaşımına ilişkin hâlihazırda görülmekte olan bir dava olması durumunda, dava ile ilgili resmi belgelerin İl Müdürlüğümüze ibrazı gerekmektedir. Konu ile ilgili olarak İl ve İlçe Müdürlüklerimizden ayrıntılı bilgi alınabilir.

 Yukarıda açıklanan hususların verilen Kanuni süre içerisinde yerine getirilmesi mirasçılara ilanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Özkan KAYACAN

  İl Müdürü

''